Category

specialni

Novinky ve verzi k 16.2.2021

By | specialni | No Comments

Řazení odpovědných lékařů
Seznam odpovědných lékařů při vstupu na ordinace je nově seřazen abecedně podle příjmení. V rámci úpravy byla taktéž upravena všechna jména pracovníků do standardního formátu: Příjmení Jméno.

Odesílání SMS
Do okna pro odesílání SMS bylo přidáno počítadlo zbývajících znaků v jedné SMS a dále na kolik zpráv bude rozdělena odchozí zpráva.

Správa přístupů API
Společnosti, které v tuto chvíli využívají alespoň jedno API poskytované AIS Galen, budou mít možnost vygenerovat autentizační klíč k této API.

Umístění funkcionality: Správa organizace – Agendy – Správa API

Dosud byly autentizační údaje API poskytovány napřímo správci AIS Galen, kdy jedno API mělo právě jeden klíč. V tuto chvíli bude administrace přístupových klíčů čistě ve správě uživatelů AIS Galen s rolí Správce.

Autentizační klíč je nově ve formě tokenu kódovaného base64. Vygenerovaný token je nutné zkopírovat, později již v aplikaci není dostupný. Tento token má platnost 1 rok, jeho platnost nelze prodloužit, ale uživatel může danému klíče token přegenerovat.

Všichni uživatelé s rolí správce jsou po vstupu do aplikace upozornění na blížící se ukončení platnosti klíče (30 dní před vypršením platnosti).

Stávající přístupové údaje
Aktuálně využívané přístupové údaje byly převedeny do klíče s názvem “admin”. Znamená to, že po nasazení verze se pro uživatele API nic nezmění. Aktuálně využívané údaje byly převedeny do tokenu, který má platnost 3 měsíce. Během těchto tří měsíců je nutné upravit aplikaci zákazníka, která API využívá tak, aby aplikace byla schopna vytvořit autentizační hlavičku nikoli původního typu basic, ale nově typu bearer. V původní basic autentizaci bylo nutné přístupové údaje ze strany zákazníka zakódovat base64. Dokud uživatel v aplikace Galen nezmění klíč, musí aplikace zákaníka přihlašovací údaje kódovat pomocí base64. Pokud již bude používán nový token vygenerovaný (nebo přegenerovaný) v aplikaci AIS Galen, aplikace zákazníka již tento token nesmí kódovat.
Více informací k novému typu autentizace zde:
https://swagger.io/docs/specification/authentication/bearer-authentication/

Chyba eŽádanek ÚZIS Covid-19
Některým uživatelům se stále objevuje chyba při pokusu o otevření ežádanky ÚZIS Covid-19 ve webovém prohlížeči.

Chyba není na straně AIS Galen, ale je v řešení na straně ÚZIS. K chybě nedojde ve chvíli, kdy uživatel nechá v prohlížeči otevřenou jednu kartu (záložku) se žádankou. V další kartě (záložce) webového prohlížeče se žádanka již v pořádku otevře.

Novinky ve verzi k 2.2.2021

By | specialni | No Comments

RDG pracoviště

Na pracovišti RDG, které využívá funkcionalitu RDG žádanky, bude zapnutá automatická aktualizace seznamu žádanek. Tato aktualizace proběhne každých 5 minut a aktualizuje stavy žádanek. Pokud případně přibyly, zobrazí nové.

Dále v seznamu žádanek budou zobrazené pouze RDG žádanky max. 1 rok staré. Toto platí pouze pro seznam nad celým pracovištěm, při zobrazení  nad jednotlivými pacienty budou vidět vždy všechny žádanky.

Aktualizace žádanky ÚZIS Covid-19
Byla publikovaná nová verze eŽádanky ÚZIS Covid-19, která obsahuje nové položky:
 • výrobce testu
 • rizikové povolání či kolektiv
Tato verze je platná od 4. 12. 2020.

eNeschopenka

Při převzetí eNeschopenky se budou údaje dotahovat výlučně ze služeb ČSSZ. Aktuálně se tak nedělo v případě, že převzatá eNeschopenka byla ze stejné společnosti.

Změna předlohy tisku pohledávek
Do formuláře Soupis pohledávek byla přidána položka Vystavil: “jméno aktuálně přihlášeného uživatele”.

Novinky ve verzi k 19.1.2021

By | specialni | No Comments

Změna designu přihlášení
Od nové verze bude ikona Galenu a jeho přihlašovací obrazovka v nové, příjemnější podobě. Bližší popis s grafickým návrhem je popsaný v přiloženém dokumentu změna designu.

eZprávy
V logu komunikace, seznamu eZpráv, byla nově přidána možnost filtrovat záznamy. Filtrovat bude možné dle data odeslání, pracovišť, příjmení a rodného čísla.

Nová funkce pro dětské lékaře: MID Parent
Byl rozšířen graf Tělesná výška na pracovišti odb. 002 o hodnoty: Výška otce, Výška matky a MID parent. Hodnota MID parent pomáhá k hodnocení stavu růstu dítěte ve vazbě na jeho růstový dědičný potenciál a představuje základní východisko růstové diagnózy. Hodnota MID parent zobrazuje cílovou výšku, která se stanovuje podle pohlaví dítěte a upravené střední tělesné výšky jeho rodičů. Rozsah tohoto pásma je z definice 20 cm (= hodnota výšky midparenta +- 10 cm) a pokud je percentil výšky dítěte s tímto pásmem v nesouladu, jedná se o neodkladnou indikaci k příslušným odborným vyšetřením.
Všechny hodnoty jsou zobrazeny ve věku 18 let pacienta. Hodnoty Výška otce a Výška matky se dotahují z hodnot posledního měření. Hodnota MID parent je spočítána dle vzorce pro stanovení  adjustované midparentální výšky.

Novinky ve verzi k 5. 1. 2021

By | specialni | No Comments

eNeschopenka

V případě, že při aktualizaci eNeschopenky systém zjistí, že byla převzaná jiným pracovištěm, bude tato eNeschopenka po zavření okna automaticky zařazená mezi Předané.
Stejným způsobem se systém zachová v případe, že byla daná eNeschopenka ukončená jiným pracovištěm – tato eNeschopenka bude zařazená mezi ukončené. Tyto kontroly jsou zapracované taktéž při odesílání podání, kde systém zkontroluje, zda eNeschopenka nebyla převzaná, nebo ukončená.

Tisk volných termínů v kalendáři

V nastavení každého kalendáře je možné nakonfigurovat tisk volných termínů. Tato funkcionalita zahrnuje do tiskové sestavy daného kalendáře mimo záznamy v kalendáři a objednávky taktéž volné termíny po dobu Vámi nastavené pracovní doby. Jedná se o placenou funkcionalitu, v případě zájmu kontaktujte prosím pracovníky AIS Galen.

Kontrola kartotéky

V modulu Kontrola kartotéky je nyní po nahrání FDávky z dané zdravotní pojišťovny možné pomocí checkboxu Nevytvářet registrační dávku přesně definovat, jaké záznamy IS Galen nezahrne do registrační dávky, které je následně v rámci procesu vyúčtování zdravotní péče zasílána na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Novinky ve verzi k 8.12.2020

By | specialni | No Comments

Funkce zneplatnění mobilního čísla

Je možné uživatelsky zapnout funkci, která poté, co není doručena SMS na mobilní číslo pacienta, vyhodnotí číslo jako neplatné. Telefonní číslo v kontaktech pacienta zůstává, je však označeno příznakem “Neplatný”. S takto označeným telefonním číslem se dále nepracuje (nenabízí se pro odeslání eReceptu formou SMS, neodesílají se na něj připomínky objednávky, atp.), považuje se za neexistující (s ohledem na to, zda existuje podmínka na povinné zadání mobilního čísla v kontaktech pacienta).
 
Zapnutí funkce: Správce – Správa organizace – Konfigurace společnosti – zaškrtnout checkbox “Funkce zneplatnění kontaktu”. Pokud je checkbox zaškrnutý, zobrazí se v kartě pacienta checkbox “Neplatný” v části Kontakty.

Novinky ve verzi k 24.11.2020

By | specialni | No Comments

Aktualizace eŽádanky ÚZIS Covid-19

ÚZIS zveřejnil aktualizaci eŽádanky Covid-19, která začne platit 25. 11. 2020. Změny v žádance:

Byl přidán checkbox “Žádné” v části “Symptomy”. Vyplnění této hodnoty je povinné, pokud není vyplněn jiný symptom.

Číslo karty pasažéra – určené pro osoby cestující do ČR s povinností otestování na COVID-19.

Byl přidána další možnost “Epidemiologická” v části “Indikace”. Zahrnuje pobyt v rizikové oblasti, karanténu – pacient v kontaktu s onemocněním.

Prioritizace odběru – hodnoty: – Žádná – Zaměstnanec Ministerstva obrany – Zaměstnanec Ministerstva vnitra – Pracovník záchranných složek – Zdravotník

 

Omezení upozornění na nepodepsanou dokumentaci

Společnosti, které mají zapnutou úroveň EZD bez archivu (tzn. mohou záznam nagenerovat do pdf k podpisu certifikátem) nebo EZD s archivem (tzn. podepsaná pdf odesílají do el. archivu), mohou konfigurovat, zda mají být uživatelé upozorňováni na nepodepsanou dokumentaci. Zároveň je možné nastavit datum, od kterého se mají kontrolovat a upozorňovat nepodepsané dokumenty, které vznikly k nastavenému datu nebo datu pozdějšímu.

Stávající zákazníci, kteří mají jednu z těchto úrovní EZD aktivovanou, budou mít aktivované upozorňování na nepodepsanou dokumentaci bez specifikace data, od kterého se vzniklé dokumenty mají kontrolovat. Pokud se mají kontrolovat dokumenty vzniklé od data, je potřeba toto datum zadat.

Postup: Uživatel s rolí Správce – Správa organizace – konfigurace společnosti – záložka EZD

 

Odesílaní notifikací v modulu Nároky

V rámci automatického odesílaní notifikací k nárokům byla přidaná podmínka, která zakazuje odesílat notifikace pacientům, kteří jsou registrovaní méně než 4 měsíce.

 

Odesílání zdravotnické dokumentace

V rámci odesílání pacientské dokumentace (původně ikona PDF) byly provedeny vizuální úpravy. Tlačítko má novou ikonu s názvem „Export“. Tyto změny byly provedeny z důvodu zavedení úpravy – možnosti odesílat zdravotnické dokumentace zabezpečeným způsobem.

Novinky ve verzi k 10. 11. 2020

By | specialni | No Comments

eRecept

Byla vytvořena možnost tisknout více průvodek eReceptu na jeden list.  Jedná se o nadstandardní funkcionalitu v ceně 1000Kč/IČO.

 

Rehabilitace

Do detailu FT poukazu je doplněna editovatelná položka stav FT poukazu a pole pro poznámku. Do stavů, kterých může FT poukaz nabývat je Nový, Přijatý, Ve pracování, Zpracován a Neplatný. Poukaz ve stavu Neplatný se nevypisuje v statistice „Statistiky FT poukazu“.

 

Lístky na peníze – dashboard

Od nové verze bude v dashboardu k dispozici nová záložka k neodeslaným lístkům na peníze ke konci měsíce. V tomto seznamu budou eNeschopenky, které nemají odeslaný lístek na peníze s platností 3 nebo méně dní než je aktuální konec měsíce. Seznam se bude plnit nejdříve 6 dní před koncem měsíce.

 

Medikace

Do modulu Medikace byly přidány nově příznaky, které informují uživatele o tom, zda byl eRecept odeslán s upozorněním pro pacienta. Jsou rozlišovány celkem dvě možnosti upozornění, email a SMS. Tento příznak je zobrazen jako malá ikona v okně předepsaného eReceptu a v okně záložky Výdeje, taktéž v okně receptu.

SMS – Pokud je eRecept odeslán se zatrženou možností SMS, objeví se malá ikona textové bubliny s čárami ve vrchní části eReceptu. Po najetí na tuto ikonu je možné zobrazit, na které číslo byl recept odeslán.

Email – Pokud je eRecept odeslán se zatrženou možností email, objeví se malá ikona obálky ve vrchní části eReceptu. Po najetí na tuto ikonu je možné zobrazit, na který email byl recept odeslán.

Bez upozornění – Pokud není vybrána ani jedna z možností, nebude se zobrazovat ikona žádná.

 

eNeschopenka

Dle ČSSZ byla změněná podmínka, kdy po změně bude možné zadat eNeschopenku jeden den do budoucna.

Novinky ve verzi k 27.10.2020

By | specialni | No Comments

Přílohy: editace_vysetreni_ruznymi_odpovednymi_lekari

Bug

 • eNeschopenka

Při ruční aktualizaci eDPN proběhne automatická kontrola, zda daná eDPN v tuto chvíli patří vaší ordinaci. V případě, že eDPN převzala jiná ordinace, je potřeba aktualizací eDPN nejdříve převzít.

 • Možnost přiblížení textu v náhledu před tiskem

V náhledu před tiskem dokumentu (denního záznamu) byl přidán posuvník pro přiblížení nebo oddálení (zoom) stránky před tiskem pro lepší náhled strany. I nadále zůstává možnost přiblížení nebo oddálení pomocí kombinace tlačítka Ctrl + kolečko myši.

 • Možnost doplnění vyšetření jiným lékařem

Byla vytvořena možnost, aby lékař (uživatel, který je odpovědným lékařem – zadává dokumentaci pod svým jménem) mohl doplnit vyšetření, které vytvořil na stejném pracovišti jiný lékař. Podrobnosti v příloze.

User Story

 • Úprava filtru RDG

Na RDG pracovišti bol upravený RDG filtr tak, aby jeho uložení bolo možné uložit na různé úrovně rozsahu.

 • Kontrola počtu očkovacích látek

Kontrola bude probíhat při očkovaní, kde systém uživatele upozorní na situaci, kdy po aplikaci očkovaní bude dosažena nebo překročena minimální hranice počtu očkovacích dávek, definovaná na skladě.

 • eŽádanky

Od nové verze nebude možné odeslat eŽádanku bez zatržení alespoň jedné z metod.

 • Možnost zaměstnání pacientům od 14 let

Od nové verze bude možný přiřadit zaměstnání pacientům od 14 let. Tímto pacientům bude taktéž možný vystavit pracovní neschopnost.

 • Změny v nastavení odesílaní připomínek

Připomínky (zprávy, které se odešlou definovaný počet dní před plánovanou objednávkou) bude možné konfigurovat v nové záložce na úrovni ordinačních hodin a nově také na úrovni kalendáře, podobně jako je tomu u upozorňovacích notifikací (zprávy, které se odešlou ihned po vytvoření/smazání objednávky). V objednávce budou výchozí připomínky podle nastavení ordinačních hodin (v případě, že existují), jinak budou zobrazeny výchozími připomínkami z nastavení kalendáře. Uživatel následně bude moci v objednávce připomínkové notifikace libovolně editovat podle výběru z nastavení připomínek z aktuální ordinační hodiny a kalendáře.

 • Aktualizace eNeschopenky

Nově při aktualizaci eNeschopenky systém také zjistí, zda tato eNeschopenka patří ordinaci daného lékaře (podle čísla IČPE). V případě, že nepatří, bude ji muset lékař před aktualizací nejdříve převzít.

 • Vytvoření firem mimo ARES

V modulu nadstandardní péče bude možné zadávat i firmy, které nejsou uvedené v registru ARES. Jedná se především o zahraniční firmy.

Novinky ve verzi k 13.10.2020

By | specialni | No Comments

Změna chování logu elektronické komunikace

Modul Komunikace – záložka Log. Pokud uživatel vstupuje do logu elektronické komunikace jako správce, zobrazí se výstupy jednotlivých logů až po stisknutí tlačítka Aplikovat. Pokud uživatel vstupuje do logu jako zdravotník, tj. z pracoviště, tlačítko aplikovat se nezobrazuje, chování je stejné jako doposud, tj. výsledky logů se zobrazí ihned po zadání parametrů

 

Statistika Přehled objednávek

V rámci zakázkového vývoje byla vytvořena statistika Přehled objednávek. Každý řádek reprezentuje jednu objednávku. Ke každé objednávce uvádí tyto informace: datum objednávky, číslo pojištěnce, název kalendáře, jméno uživatele, který objednávku vytvořil, typ objednávky a přehled všech rolí uživatele, který objednávku vytvořil. Poslední sloupec “Počet” je pouze pomocný pro případné seskupování údajů statistiky.

Filtrace: Datum od, Datum do (datum objednávky), Číslo pojištěnce, Název kalendáře, Typ objednávky, Jméno uživatele, který objednávku vytvořil, Role uživatele (zobrazí všechny uživatele, kteří mají alespoň jednu z uvedených rolí)

Seskupování (pouze s detailem): Datum objednávky, Číslo pojištěnce, Název kalendáře, Objednávku vytvořil, Typ objednávky, Role uživatele.

 

Změny v těhotenské kartě

V rámci změn v modulu těhotenství byly do vyšetření ultrazvuku přidány položky: hodnota CRL, HC, EFW, informace o viditelnosti, vzhledu placenty a pohybu plodu.
Výpočet data porodu byl rozšířen o výpočet hodnoty CRL v rámci prvního trisemestru, zadaného v UZ vyšetření.
Těhotenské prohlídky se budou zobrazovat v dekurzu jako klasické prohlídky, kde se dvojklikem uživatel dostane na kartu těhotenství.
Hodnoty měření zadané v dekurze se automaticky přepíšou do nové těhotenské prohlídky.

Novinky ve verzi k 30. 9. 2020

By | specialni | No Comments

Přidání dotahovaných položek v modulu Design

– jméno autora formuláře pod položkou Uživatel

– podřízená společnost (položky Portál ZPMV a Plátce DPH jsou checkboxy, a proto se při jejich použití zobrazí hodnota Ano/Ne)

– aktuální čas

 

 

PLS položky

V rámci pracovně lékařské služby nebude možné uzavřít žádnou z položek na PLS prohlídce do období, ve kterém již byla vystavena výkonová faktura pro danou firmu. Toto omezení platí také pro vystavení PLS očkování.