Category

specialni

Novinky ve verzi k 21. 6. 2022

By | Nezařazené | No Comments

Neschopenka

V rámci Neschopenky vznikla možnost zobrazit si všechny eNeschopenky pacienta vedené mimo vaší ordinaci. Na konci seznamu jsou také ukončené eNeschopenky pacienta, které byly ukončené mimo vaši ordinaci. eNeschopenky bude možné z tohoto seznamu jednoduše převzít do vlastní péče.

Přechod z modulu Komunikace do dekurzu pacienta

Nově bude možné se pomocí dvojkliku na konkrétní laboratorní výsledek na modulu Komunikace přenést přímo do dekurzu daného pacienta na datum, ke kterému je laboratorní výsledek navázán.

Možnost změnit barvu šablony výkonů a přidání posuvníku v okně Výkony

Uživatelé budou mít nově možnost změnit barvu standardní a výběrové šablony výkonů. Šablonu výkonů, ve které uživatel předdefinuje soubor výkonů, které mají být vykázány, je možné vytvořit nebo měnit v modulu Nástroje – Šablony – Výkony. Původně mělo tlačítko Standardní šablony modrou barvu, tlačítko Výběrové šablony barvu zelenou. Nyní je možné, aby uživatel nadefinoval z nabízené množiny barev barvu tlačítka šablony.
Dále byl přidán posuvník v okně Výkony. Konkrétně se jedná o vertikální posuvník mezi šablonami a vykázanými výkony. Uživatel tak může změnit poměr velikosti jednotlivých oken podle své preference.
obr1[1].png
obr2[1].png

Novinky ve verzi k 7. 6. 2022

By | Nezařazené | No Comments

Medila – změna zobrazení výsledků ve skupinách

Došlo ke změně zobrazení skupin laboratorních výsledků laboratoře Medila. Ze strany laboratoře byl dodán aktualizovaný přehled metod a jejich zařazení do skupin. Např. lab. metoda Fe byla původně zobrazena ve skupině „SVVV-S-VVV“, nyní bude v případě výsledku od lab. Medila zobrazena ve skupině „Metabolizmus Fe“. Ostatní laboratoře budou také osloveny, aby dodal aktualizovaný přehled svých metod a jejich rozřazení do skupin.

Export pohledávek

Do modulu Finance – záložka Pohledávky bylo přidáno tlačítko pro export právě zobrazených pohledávek. Aktuálně zobrazené pohledávky je možné exportovat stejně jako ve statistikách, tzn. do formátu excel, csv nebo xml.

 

Novinky ve verzi k 24. 5. 2022

By | Nezařazené | No Comments

Načtení údajů do karty pacienta

Od nové verze bude možné automaticky doplnit pacientovi údaje z registrů ČSSZ. Jedná se o osobní údaje – jméno, příjemní, tituly a kontaktní údaje – trvalá adresa a kontaktní adresa.
V případe nevyplněných polí se údaje doplní automaticky, v případe konfliktu údajů mezi ČSSZ a Galenem, si uživatel bude moci vybrat, které údaje ostanou zachované.

Novinky ve verzi k 10. 5. 2022

By | Nezařazené | No Comments

ePoukaz

Na základě účinnosti zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a Vyhlášky č. 97/2002 ze Sbírky zákonů nabízí AIS Galen možnost vystavení elektronických poukazů. Centrální úložiště ePoukazů bude součástí informačního systému eRecept. Elektronizace se týká veškerých typů poukazů, tedy bude možné předepsat poukazy na všechny ZP, které se dosud předepisovaly v listinné podobě:

 • Poukaz 12 – ZP ze skupiny 09 ZP pro korekci zraku (Poukaz na brýle a optické pomůcky)
 • Poukaz 13 – všechny ostatní ZP + skupina 9.04 ZP kompenzační pro zrakově postižené (Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku)
 • Poukaz 14 – ZP ze skupiny 08 ZP pro pacienty s poruchou sluchu (Poukaz na foniatrickou pomůcku)

Prerekvizity

Pro zprovoznění funkcionality ePoukaz v AIS Galen je potřeba mít stávající nezbytnosti pro odeslání eReceptu, tzn.

 • Certifikát SÚKL na pracovišti
 • Kód SÚKL
 • Identitu uživatele SÚKL
 • Podpisový certifikát

Uživatelé, kteří již z AIS Galen odesílají eRecept, nebudou potřebovat nic dalšího kromě toho, co používají nyní.

Cena modulu

Cena za spuštění modulu ePoukaz v AIS Galen je 1000 Kč bez DPH. Modul je dále zpoplatněn měsíčním poplatkem 150 Kč bez DPH. Uvedené ceny platí pro společnosti do 3 IČP. Cenu pro větší společnosti stanoví obchodní manažer.

Objednání modulu

Nadstandardní modul je možné objednat prostřednictvím našeho helpdesku. Do záznamu s požadavkem stačí zkopírovat tuto větu dle požadavku:
Prosím o zpřístupnění odesílání informací do modulu ePoukaz pro IČO… a souhlasím s jednorázovým poplatkem za zprovoznění této služby, který činí 1 000 Kč bez DPH a dále měsíčním poplatkem 150Kč bez DPH a je účtován za jedno IČO.

Modul Design

V rámci tiskových předloh, v položkách typu MText bude možné vkládat url adresy, například https://fonsgalen.cz/, které vytvoří na formuláři a PDF klikatalný odkaz.

Uživatelské číselníky – možnost zobrazit uživatelům pouze uživatelsky vytvořené položky

V uživatelském číselníku je možné zaškrtnout příznak, aby se uživatelům zobrazovaly pouze uživatelsky vytvořené položky číselníku. V případě aktivního příznaku tedy uživatelé neuvidí položky původního, oficiálního, číselníku.

Úpravy ve funkcionalitě EZD

 • Byla vytvořena nová statistika Nepodepsané dokumenty EZD.
 • V Dashboarde vznikl nový přehled Nepodepsané dokumenty EZD, ze kterého je možné se překliknout přímo na nepodepsaný dokument.
 • Při podpisu vícero dekurzů v rámci stejného dne, budou údaje primárně generované na 1 stranu PDF.
 • V auditní stopě uvidí uživatel kdy došlo k podepsaní, případně stornování záznamu.

Dispenzární skupiny

 • Doplnění stavů v podrobném filtru, kde byli přidány 3 stavy, Aktivní – shlukující DS se stavy Zařazen, Předán specialistovi, Schválen a Návrh; Pozastavený – shlukující DS které již nejsou aktivní; Všechny – všechny DS které byli nebo jsou aktivní.
 • V okně historie DS budou všechny změny zaznamenány pomocí auditní stopy (auditní stopa je funkcionalita na sledovaní změn, využívaná taky v rámci EZD).

Novinky ve verzi k 12. 4. 2022

By | Nezařazené | No Comments

Ulehčení založení nové karty pacienta

V případě, že v kartotéce nenaleznete pacienta dle rodného čísla a musíte založit novou kartu, nově se vám vyhledávané rodné číslo automaticky zkopíruje do nové karty pacienta. Po kliku se tlačítko Nová karta se otevře okno, ve které je původně hledané číslo pojištěnce již vyplněné.

Možnost rozdělení obrazovky v kalendáři

V nové verzi si bude možné rozdělit poměr obrazovky v okně Kalendář. Poměr rozdělení si systém zapamatuje a při novém otevření okna bude rozdělení stejné jako při posledním otevření.
Funkcionalita by měla pomoci hlavně ordinacím a recepcím, kterým zobrazení množství kalendářů zabíralo místo na práci se samotným objednáváním.

Rozšíření pravidel pro vykazování výkonů

Bylo rozšířeno pravidlo pro vykazování výkonů o upozornění, že aktuálně vykazovaný výkon je pojišťovnou akceptován pouze v případě, že je také vykázán jiný výkon. Jedná se pouze o upozornění, výkon je možné vykázat samostatně. Druhý výkon není vykázán automaticky – jedná se pouze o upozornění, že by jej měl uživatel také vykázat. Konkrétně se jedná o výkon 01026 (časný záchyt demence v ordinaci praktického lékaře), který je pojišťovnou akceptován pouze v případě, že je vykázán zároveň s preventivní prohlídkou. Výkon preventivní prohlídky však programem FONS Galen není vykazován automaticky.

Tisk štítku po odeslání laboratorní eŽádanky

Po úspěšném odeslání laboratorní eŽádanky z programu FONS Galen se vedle tlačka Odeslat zobrazí aktivní tlačítko pro tisk štítků. Jedná se o stejnou nabídku štítků, která je dostupná přímo ve formulářích. Uživatel ale v tomto případě nemusí opouštět eŽádanku, ale ihned po odeslání pohodlně k žádance vytiskne také štítek na zkumavku.
Mezi štítky přibyl štítek s názvem „Štítek s čárovým kódem eŽádanky“, do kterého se tiskne identický čárový kód, který je na právě vystavené eŽádance. Pokud by obsah nebo velikost štítku neodpovídala Vašim potřebám, nebo požadavkům laboratoře, je možné vytvořit nový štítek v rámci placeného požadavku.

Medikace – obchodované, hrazené a plně hrazené léky, volně prodejné léky/na lékařský předpis

Doplňující informace o léčivých přípravcích budou zobrazeny přímo v číselníku a také v informacích o léku. Budou zobrazeny informace o tom, zda je přípravek obchodovaný (s aktivním výskytem na českém trhu), hrazený nebo plně hrazený a jaký je jeho způsob výdeje.
Informace o léku
V části Informace o léku přibyly nové položky: Výdej, Obchodovaný a Úhrada poj.
Pole Úhrada poj. nabývá tří hodnot: Nehrazený, Hrazený a Plně hrazený.
Image
Informace v číselníku
V číselníku léčivých přípravků přibyly dva sloupce, resp. symboly
 • Obch.
kde symbol indikuje, že se jedná o obchodovaný léčivý přípravek – má v danou chvíli aktivní výskyt na českém trhu
 • Úhrada
kde symbol jedné mince indikuje částečnou úhradu pojišťovnou a symbol více mincí indikuje plnou úhradu pojišťovnou
Image
Image

Novinky ve verzi k 29.3.2022

By | Nezařazené | No Comments

Skladové karty

Od nové verze bude možné karty označovat jako neaktivní. Zobrazení bude následně možné filtrovat jenom pro aktivní skladové karty.

Modul Finance, okno pohledávky

Při zvolení platby za konkrétní pohledávku, budou předvybrány jenom pokladny, které patří jednomu ze zvoleného filtru skupiny pracovišť. Když pokladna nemá přirazené pracoviště, zobrazí se v seznamu, v okně Platba, vždy.
Tato změna se týká jenom přístupu z recepce nebo ze správce.

Úpravy v modulu PLS (Nadstandardní péče)

Od nové verze budou přidány následující změny:

 • Import v rámci PLS bude centrální, to znamená, že import nebude potřebné provádět pro každou firmu zvlášť.
 • V rámci ceníku, při prohlídkách typu PLS, bude možné definovat jaký výsledek prohlídky se má v ordinaci uživateli nabídnout. Přednastavený stav zůstává nezměněný, takže když chcete aby při každé PLS prohlídce měl uživatel možnost uzavřít prohlídku se všemi dostupnými závěry, nemusíte nic měnit.
 • Do bočného panelu v kartotéce v recepci, budou doplněny informace o závěru PLS prohlídky a její případné poznámce.
 • Novinky ve verzi k 1.3.2022

  By | Nezařazené | No Comments

  Uživatelské záznamy v číselníku

  Uživatel s rolí Správce má možnost vytvořit vlastní položky v číselníku Výkony a Žadatelé VZP, který se využívá při zadávání žádajícího IČP. Popis funkcionality je uveden v

  Záznamy v číselníku vytvořené uživatelem_popis

  Úpravy v konfiguraci EZD

  V nové verzi bude možné konfigurovat upozornění na nepodepsané dokumenty přímo pro jednotlivé uživatele.
  Společnostem, které již EZD využívají, bude upozornění na nepodepsané dokumenty zapnuté pro všechny uživatele, který mají povolený modul EZD. Rozhodné datum, od kterého bude systém upozorňovat na nepodepsané dokumenty, bude pro každého uživatele to, které bylo nastaveno nad celou společností.

  Počet kontaktů v upozornění na objednávku

  Při zakládání objednávky pacienta do kalendáře se v části notifikace zobrazuje možnost definovat, na které kontakty je potřeba upozornění týkající se objednávky odeslat. Přednastavenou volbou u všech typů notifikací je „všechny kontakty“. Nově bude v položce „všechny kontakty“ uveden počet platných kontaktů daného typu, např. Všechny kontakty (3). To znamená, že pacient má uvedeny tři platné kontakty a uživatel by měl případně s pacientem konzultovat, zda má upozornění na objednávku přijít na všechny tři kontakty.

  Novinky ve verzi k 15. 2. 2022

  By | Nezařazené | No Comments

  Nový graf měření

  Pro odbornost 002 byl vytvořen nový graf Obvod břicha zobrazující hodnoty zadané do stávající stejnojmenné položky měření.

  Úpravy v záznamu v kalendáři

  Změny se týkají pouze záznamu v kalendáři, tedy objednávky bez vazby na kartu pacienta. V záznamu bylo upravené:
  • Přidání poznámky pro lékaře a poznámky pro pacienta.
  • Možnost odesílat zprávy pro záznamy v kalendáři (jednotlivě, nebo hromadně pro celý den). Záznam musí mít vyplněné příjmení a kontakt (telefon nebo email).
  • Automatické zatrhnutí odesílaní upozornění a připomínek po zadání kontaktu. Zatrhnutí možností je na základě konfigurace na ordinační době, nebo na úrovni celého kalendáře. Jedná se o stejnou logiku, jaká se aktuálně používá při objednávkách.

  Novinky ve verzi k 2.2.2022

  By | specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni | No Comments

  Změny v modulu Medikace

  Od nové verze budou do okna Medikace přidány následující změny:

  • Doplnění sloupce SÚKL kód do přehledu ekvivalentních léků.
  • [Změna jenom pro společnosti, které využívají funkcionalitu Preferované preskripce.] Doplnění sloupce SÚKL kód a sloupce s informací o doplňku léku. Okno s upozorněním na preferované preskripce se nově objeví i při zadávaní trvalých medikací.
  • V okně trvalých medikací doplnění sloupců SÚKL kód, informace o preferované preskripci a preferovaném léčivu.
  • Medikace bude možné vyhledávat taktéž podle SÚKL kódu.

  Modul Očkování

  Nově bude možné na libovolném pracovišti zapnout modul Očkování. Tento modul je v tuto chvíli dostupný pro odbornosti 001 a 002. Nově bude možné, aby uživatel s rolí Správce dané společnosti v AIS Galen modul očkování na pracovišti povolil: Správce – Správa organizace – Struktura – výběr konkrétního pracoviště – UI konfigurace – Modul Očkování.

  Tento modul není automaticky napojen na eOčkování nebo ISIN. Komunikace se třetími stranami je placenou nadstavbou. Modul Očkování slouží pro evidenci očkování v rámci AIS Galen.

  Novinky ve verzi k 18.1.2022

  By | Nezařazené | No Comments

  Možnost zadat diagnózu do výběrové šablony výkonů

  Při vytváření nové nebo editaci stávající výběrové šablony výkonů je možné vyplnit také diagnózu. Pokud ve výběrové šabloně bude zadána diagnóza, bude se vykazovat jako hlavní diagnóza. Řádková diagnóza se doplňuje automaticky na základě nastavení – buď se přebírá z hlavní diagnózy, nebo se přebírá z předcházející řádkové diagnózy.

   

  Úprava vzhledu formulářů a statistik

  Bylo upraveno zobrazení formulářů a statistik tak, uživatel již nemusel používat dva posuvníky (vertikální i horizontální).
  Do formulářů a statistik byla přidaná funkce označit je jako ,,Nepoužívané“ (možnost se zobrazí po kliknutím pravým tlačítkem myši na formulář/statistiku). Takto označený záznam se automaticky zařadí na konec zobrazení na obrazovce.
  V rámci úprav byla taktéž přidána možnost zařadit si statistiky mezi oblíbené.