Category

specialni

Novinky ve verzi k 10. 10. 2023

By | Nezařazené | No Comments

Řazení očkovacích látek dle data exspirace

Byla přidána možnost výběru typu řazení očkovacích látek na skladové kartě dle šarže (název) nebo exspirace (datum).

Přidání poznámky k upozornění

Do upozornění lze kromě obsahu nově zapisovat také poznámku k upozornění do samostatného textového pole.

Kopírování smluvních výkonů mezi pracovišti

Byla přidána možnost kopírovat smluvní výkony mezi pracovišti.
Po výběru a potvrzení cílových smluv s pojišťovnami na vybraných pracovištích se se zkopírují
vybrané smluvní výkony na cílovou smlouvu s pojišťovnou a zobrazí se výsledek kopírování smluvních výkonů.

Novinky ve verzi k 12. 9. 2023

By | Nezařazené | No Comments

Zobrazení registrace pacienta – praktik, gynekolog, zubař

Do okna „Ověření údajů v centrálním registru“ byly doplněny informace o registraci u zubaře a gynekologa.

Doplněk názvu v historii medikací

Do Historie -> Medikace byl přidán sloupec „Doplněk“, kde se nově zobrazuje doplněk názvu z číselníku „Léčivé přípravky“.

Active Directory

Byly provedeny změny v synchronizaci uživatelských účtů FG a Active Directory. Původní synchronizace, při které byl nový uživatel rozeznán na základě SSID, byla rozšířena o podmínku OEČ. Na základě těchto podmínek je v případě, kdy rozhodnutí založit nového uživatele/aktualizovat stávajícího není jednoznačné, uživatel vyzván, jak chce s daným účtem naložit.

Nastavení verzí datového rozhraní vyúčtování

Funkcionalitu nastavení verzi datového rozhraní zapíná správce v modulu správa organizace-Uživatelé → Zvláštní oprávnění → Změna verze datového rozhraní vyúčtování.
Vybraný uživatel pak bude mít možnost si u jednotlivých funkcí vyúčtovaní vybrat verzi datového rozhraní.
Předvolenou možností je vždy možnost Automaticky, která vybere datové rozhraní, které na základě metodiky VZP odpovídá pro dané období.

MEDILA – Rozšíření formuláře elektronických žádanek

Byly vytvořeny/aktualizovány žádanky laboratoře MeDila.

Novinky ve verzi k 15. 8. 2023

By | Nezařazené | No Comments

URL adresa pracoviště

V konfiguraci pracoviště (Správce -> Správa organizace -> výběr konkrétního pracoviště) přibyla kolonka URL adresa, kam je možné zadat odkaz na www stránky daného pracoviště.

 

Zde vyplněnou hodnotu je možné použít v šablonách.

Položku s URL adresou ordinace je možné použít např. takto


v e-mailu zaslanému pacientovi se zpráva zobrazí takto

Zobrazení informací ve sdíleném lékovém záznamu

V sdíleném lékovém záznamu se zobrazuji data za období posledních 5 let.

Zobrazení tooltipu v grafu

Bylo upraveno zobrazení tooltipu v grafu tak, aby zobrazená informace byla čitelnější ve chvíli, kdy dojde k překryvu s legendou grafu.

Zpřístupnění typu objednávky pro webové objednávání

V konfiguraci bloku ordinačních hodin přibyla možnost vybrat, zda bude vybraný typ objednávky zpřístupněn k webovému objednávání (Povolit veřejné objednávky).

Pokud je na typu objedávky zaškrtnuto pole „Veřejný“, dojde automaticky k zaškrtnutí pole „Povolit veřejné objednávky“ u tohoto typu objednávky na bloku ordinačních hodin. V případě, že nemá být tento typ povolen pro webové objednávání, je nutné zaškrtnutí zrušit.

Pokud na typu objednávky není zaškrtnuto pole „Veřejný“, dodatečným zaškrtnutím pole „Povolit veřejné objednávky“ webové objednávání uživatel umožní.

Novinky ve verzi k 20. 6. 2023

By | Nezařazené | No Comments

Upozornění na nového pacienta v čekárně

Vytvořili jsme nový checkbox Upozornění na nového pacienta v čekárně v konfiguraci Galen nahoře vpravo v ikoně hlavy, aby si uživatel sám mohl upozornění zapnout/vypnout bez vazby na daný kalendář. Zapnutí tohoto checkboxu uživateli zobrazí jak číselnou notifikaci, tak pop up okno. Je třeba nezapomenout v nastavení kalendáře ve správě čekárny, že se musí jednat o čekárnu – Evidence stavů.

Možnost definovat čas odesílání hromadných připomínek na objednávky

Pokud má společnost zapnout možnost odesílání SMS, může uživatel s rolí správce může definovat čas, kdy budou odeslány připomínky na objednávku v kalendáři.

Správce -> Správa organizace -> Konfigurace společnosti

Rozšíření informací v infopanelu pracoviště

Do infopanelu byla doplněna možnost zobrazit všechny položky z anamnézy, zároveň tyto informace je možné z infopanelu kopírovat (např. do textové části otevřeného formuláře).

Správce -> Správa organizace -> Konfigurace pracoviště

Novinky ve verzi k 6.6.2023

By | Nezařazené | No Comments

Neschopenka (DPN ke dni)

Při vyplňovaní neschopenky – část Ošetření, nově přibyl sloupec Trváni DPN ke dni, kde bude možné manuálně vyplnit/vybrat datum.

Rovněž v tiskovém výstupu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) II. díl, část F, přibyl sloupec Trváni DPN ke dni.

 

Novinky ve verzi k 23. 5. 2023

By | Nezařazené | No Comments

Anamnéza při editaci dvěma uživateli

V případě, že anamnézu editují zároveň dva uživatelé, data se v pořádku ukládají. Uživatel, který odchází jako poslední, je dotázán, zda si přeje svůj zápis sloučit se zápisem, který vznikl v době, kdy už měl okno otevřené.
Filtry „Faktory živ. stylu a Náhrady“ zobrazují správně výsledky filtrace.

Ruční aktualizace eDPN

Při ruční aktualizaci eDPN probíhá kontrola, zda údaje v zaslané eDPN souhlasí s údaji v kartě pacienta. Pokud tyto údaje nesouhlasí, je uživatel dotázán, zda si přeje aktualizovat i přes tuto neshodu.

Přílohy ext. zpráv

Přílohy přijatých ext. zpráv je možné přikládat do příloh dokumentace pacienta pouze v modulu Ordinace, nikoli z modulu Správce.

Změna vykazování pojištěnců 1A u praktických lékařů

Na základě změny metodiky VZP byla provedena změna ve vykazování pojištěnců s typem pojištění 1A – žadatelé o azyl. Pojištěnci se nově vykazují stejně jako 1O – občané ČR s trvalým pobytem: Pokud je pacient registrován, vykazují se výkony na ambulantní doklad, kapitované výkony se vykazují s nulovou bodovou hodnotou. Pokud pacient není registrován, výkony se vykazují na doklad nepravidelné péče s bodovou hodnotou.

Novinky ve verzi k 25. 4. 2023

By | Nezařazené | No Comments

Dekurz – tisk denního záznamu

Dekurz – přesun tlačítka „Tisk DZ“ vedle jména lékaře.

 

Přílohy externích zpráv

Přílohy zaslané skrze ext. zprávu je možné nahrát do příloh.

Ověření komunikace SÚKL

Uživatel přihlášený na konkrétním pracovišti má možnost ověřit komunikaci se SÚKL, resp. ověřit správnost zadaných identifikačních údajů pro SÚKL.

Historie pacienta – Vytištěno

V části Historie pacienta – Vytištěno se zobrazuje informace o tom, který dokument byl u daného pacienta vytištěn. V seznamu se zobrazují pouze dokumenty, které nejsou součástí modulu Formuláře (registrační list, pokladní doklad, soupis pohledávek, faktura, průvodka eReceptu, lékařská zpráva, anamnéza, medikační list – trvalé medikace, prohlídka, přehled očkování, objednávky pro pacienta, recept, denní záznam, eNeschopenka).

 

Sloučení záznamu v dekurzu

Funkcionalita „Zapnout slučování návštěv dekurzu“ umožňuje sloučit návštěvy vytvořené pod stejným odpovědným lékařem na stejném pracovišti různými uživateli ve chvíli, kdy dekurz edituje více uživatelů naráz. Před uložením zápisu proběhne kontrola, zda mezi otevřením dekurzu a jeho uložením nevznikl zápis jiného uživatele. Pokud ano, je uživatel dotázán, zda si přeje záznamy sloučit.

 

Nastavení pracoviště (Správce – Správa organizace – UI konfigurace konkrétního pracoviště) je možné aktivovat nastavení „Zapnout slučování návštěv dekurzu“.

 

Šablony výkonů – definice výše úhrady

V šabloně výkonů lze definovat výši úhrady ZUM.

Novinky ve verzi k 31. 1. 2023

By | Nezařazené | No Comments

Založení pacienta-cizince do ISIN

Nově bude možné z aplikace FONS Galen založit pacienta-cizince do systému ISIN. Veškerá očkování je možné odeslat pouze v případě, že je pacient ztotožněn, tzn. je získán resortní identifikátor pacienta (RID). U pacientů se stát. příslušností ČR musí být pacient dohledán oproti registru obyvatel. Pacienta-cizince je nutné nejdříve do systému ISIN zadat. Pokud při pokusu o ztotožnění pacienta-cizince pacient nebude dohledán v ISIN, zobrazí se uživateli možnost pacienta z FONS Galen do registru ISIN zadat.
Získání RID je možné jak v kartě pacienta, tak přímo v okně při zadání očkování:
Image
Pokud při pokusu o získání RID údaj nepodaří získat, bude uživatel dotázán, zda si přeje pacienta do registru založit:
Image
Po úspěšném založení pacienta bude vyplněn RID
Image
Založení pacienta do systému ISIN platí pouze pro cizince. Občany ČR je nutné ztotožnit.

Novinky ve verzi k 21. 6. 2022

By | specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni | No Comments

Neschopenka

V rámci Neschopenky vznikla možnost zobrazit si všechny eNeschopenky pacienta vedené mimo vaší ordinaci. Na konci seznamu jsou také ukončené eNeschopenky pacienta, které byly ukončené mimo vaši ordinaci. eNeschopenky bude možné z tohoto seznamu jednoduše převzít do vlastní péče.

Přechod z modulu Komunikace do dekurzu pacienta

Nově bude možné se pomocí dvojkliku na konkrétní laboratorní výsledek na modulu Komunikace přenést přímo do dekurzu daného pacienta na datum, ke kterému je laboratorní výsledek navázán.

Možnost změnit barvu šablony výkonů a přidání posuvníku v okně Výkony

Uživatelé budou mít nově možnost změnit barvu standardní a výběrové šablony výkonů. Šablonu výkonů, ve které uživatel předdefinuje soubor výkonů, které mají být vykázány, je možné vytvořit nebo měnit v modulu Nástroje – Šablony – Výkony. Původně mělo tlačítko Standardní šablony modrou barvu, tlačítko Výběrové šablony barvu zelenou. Nyní je možné, aby uživatel nadefinoval z nabízené množiny barev barvu tlačítka šablony.
Dále byl přidán posuvník v okně Výkony. Konkrétně se jedná o vertikální posuvník mezi šablonami a vykázanými výkony. Uživatel tak může změnit poměr velikosti jednotlivých oken podle své preference.
obr1[1].png
obr2[1].png