All Posts By

Aneta Houdková

Novinky ve verzi k 15. 8. 2023

By | Nezařazené | No Comments

URL adresa pracoviště

V konfiguraci pracoviště (Správce -> Správa organizace -> výběr konkrétního pracoviště) přibyla kolonka URL adresa, kam je možné zadat odkaz na www stránky daného pracoviště.

 

Zde vyplněnou hodnotu je možné použít v šablonách.

Položku s URL adresou ordinace je možné použít např. takto


v e-mailu zaslanému pacientovi se zpráva zobrazí takto

Zobrazení informací ve sdíleném lékovém záznamu

V sdíleném lékovém záznamu se zobrazuji data za období posledních 5 let.

Zobrazení tooltipu v grafu

Bylo upraveno zobrazení tooltipu v grafu tak, aby zobrazená informace byla čitelnější ve chvíli, kdy dojde k překryvu s legendou grafu.

Zpřístupnění typu objednávky pro webové objednávání

V konfiguraci bloku ordinačních hodin přibyla možnost vybrat, zda bude vybraný typ objednávky zpřístupněn k webovému objednávání (Povolit veřejné objednávky).

Pokud je na typu objedávky zaškrtnuto pole „Veřejný“, dojde automaticky k zaškrtnutí pole „Povolit veřejné objednávky“ u tohoto typu objednávky na bloku ordinačních hodin. V případě, že nemá být tento typ povolen pro webové objednávání, je nutné zaškrtnutí zrušit.

Pokud na typu objednávky není zaškrtnuto pole „Veřejný“, dodatečným zaškrtnutím pole „Povolit veřejné objednávky“ webové objednávání uživatel umožní.

Novinky ve verzi k 20. 6. 2023

By | specialni | No Comments

Upozornění na nového pacienta v čekárně

Vytvořili jsme nový checkbox Upozornění na nového pacienta v čekárně v konfiguraci Galen nahoře vpravo v ikoně hlavy, aby si uživatel sám mohl upozornění zapnout/vypnout bez vazby na daný kalendář. Zapnutí tohoto checkboxu uživateli zobrazí jak číselnou notifikaci, tak pop up okno. Je třeba nezapomenout v nastavení kalendáře ve správě čekárny, že se musí jednat o čekárnu – Evidence stavů.

Možnost definovat čas odesílání hromadných připomínek na objednávky

Pokud má společnost zapnout možnost odesílání SMS, může uživatel s rolí správce může definovat čas, kdy budou odeslány připomínky na objednávku v kalendáři.

Správce -> Správa organizace -> Konfigurace společnosti

Rozšíření informací v infopanelu pracoviště

Do infopanelu byla doplněna možnost zobrazit všechny položky z anamnézy, zároveň tyto informace je možné z infopanelu kopírovat (např. do textové části otevřeného formuláře).

Správce -> Správa organizace -> Konfigurace pracoviště

Novinky ve verzi k 23. 5. 2023

By | Nezařazené | No Comments

Anamnéza při editaci dvěma uživateli

V případě, že anamnézu editují zároveň dva uživatelé, data se v pořádku ukládají. Uživatel, který odchází jako poslední, je dotázán, zda si přeje svůj zápis sloučit se zápisem, který vznikl v době, kdy už měl okno otevřené.
Filtry „Faktory živ. stylu a Náhrady“ zobrazují správně výsledky filtrace.

Ruční aktualizace eDPN

Při ruční aktualizaci eDPN probíhá kontrola, zda údaje v zaslané eDPN souhlasí s údaji v kartě pacienta. Pokud tyto údaje nesouhlasí, je uživatel dotázán, zda si přeje aktualizovat i přes tuto neshodu.

Přílohy ext. zpráv

Přílohy přijatých ext. zpráv je možné přikládat do příloh dokumentace pacienta pouze v modulu Ordinace, nikoli z modulu Správce.

Změna vykazování pojištěnců 1A u praktických lékařů

Na základě změny metodiky VZP byla provedena změna ve vykazování pojištěnců s typem pojištění 1A – žadatelé o azyl. Pojištěnci se nově vykazují stejně jako 1O – občané ČR s trvalým pobytem: Pokud je pacient registrován, vykazují se výkony na ambulantní doklad, kapitované výkony se vykazují s nulovou bodovou hodnotou. Pokud pacient není registrován, výkony se vykazují na doklad nepravidelné péče s bodovou hodnotou.

Novinky ve verzi k 25. 4. 2023

By | Nezařazené | No Comments

Dekurz – tisk denního záznamu

Dekurz – přesun tlačítka „Tisk DZ“ vedle jména lékaře.

 

Přílohy externích zpráv

Přílohy zaslané skrze ext. zprávu je možné nahrát do příloh.

Ověření komunikace SÚKL

Uživatel přihlášený na konkrétním pracovišti má možnost ověřit komunikaci se SÚKL, resp. ověřit správnost zadaných identifikačních údajů pro SÚKL.

Historie pacienta – Vytištěno

V části Historie pacienta – Vytištěno se zobrazuje informace o tom, který dokument byl u daného pacienta vytištěn. V seznamu se zobrazují pouze dokumenty, které nejsou součástí modulu Formuláře (registrační list, pokladní doklad, soupis pohledávek, faktura, průvodka eReceptu, lékařská zpráva, anamnéza, medikační list – trvalé medikace, prohlídka, přehled očkování, objednávky pro pacienta, recept, denní záznam, eNeschopenka).

 

Sloučení záznamu v dekurzu

Funkcionalita „Zapnout slučování návštěv dekurzu“ umožňuje sloučit návštěvy vytvořené pod stejným odpovědným lékařem na stejném pracovišti různými uživateli ve chvíli, kdy dekurz edituje více uživatelů naráz. Před uložením zápisu proběhne kontrola, zda mezi otevřením dekurzu a jeho uložením nevznikl zápis jiného uživatele. Pokud ano, je uživatel dotázán, zda si přeje záznamy sloučit.

 

Nastavení pracoviště (Správce – Správa organizace – UI konfigurace konkrétního pracoviště) je možné aktivovat nastavení „Zapnout slučování návštěv dekurzu“.

 

Šablony výkonů – definice výše úhrady

V šabloně výkonů lze definovat výši úhrady ZUM.

Novinky ve verzi k 14. 3. 2023

By | Uncategorized @cs | No Comments

Podrobný filtr v kartotéce a ve Správě kartoték

Podrobný filtr rozšířen o položky:

 • Státní příslušnost
 • Skupina PLS (u aktuálně platného zaměstnání),
 • RID,
 • Evidenční číslo ČSSZ,
 • Datum úmrtí (pouze parametr – checkbox – vyplněno/nevyplněno), položka byla doplněna do karty pacienta
 • Existence pohledávky (pouze parametr – checkbox – je/není),
 • Neplatné očkování TAT (výběr z možností – platné očkování; po uplynutí povinného intervalu; není nevyplněné),
  • platné očkování – poslední očkování není starší než 15 let
  • po uplynutí povinného intervalu = poslední očkování je starší než 15 let
  • není vyplněné = pacient nemá žádné očkování proti tetanu
 • Druh poslední provedené PLS prohlídky (výběr ze zadaných možností v PLS prohlídce) v zadaném intervalu (od-do),
 • Platná budoucí objednávka v kalendáři v zadaném intervalu (od-do)

Možnost hromadného převedení pacientů do archivu

Po označení více pacientů v kartotéce zároveň je možné tyto pacienty hromadně přenést do archivu. Zadaná poznámka k archivaci se promítne u všech archivovaných karet pacientů.

ISIN – porovnání údajů v kartě pacienta s údaji uvedenými v ISIN

Pokud má pacient vyplněný RID (resortní identifikátor) a pokud má společnost aktivní napojení na modul ISIN, tak při práci s jeho kartou na pozadí proběhne kontrola údajů, které má pacient vyplněné v kartě FONS Galen a v ISIN.

Jsou kontrolovány tyto údaje: datum úmrtí, jméno, příjmení, pohlaví, státní příslušnost a kontaktní e-mail.

V případě zjištění neshody je uživatel upozorněn v rámci upozornění k pacientovi. Pokud je potřeba údaje ověř znovu, je možné tak učinit pomocí tlačítka „Znovu ověřit“.

Novinky ve verzi k 31. 1. 2023

By | Nezařazené | No Comments

Založení pacienta-cizince do ISIN

Nově bude možné z aplikace FONS Galen založit pacienta-cizince do systému ISIN. Veškerá očkování je možné odeslat pouze v případě, že je pacient ztotožněn, tzn. je získán resortní identifikátor pacienta (RID). U pacientů se stát. příslušností ČR musí být pacient dohledán oproti registru obyvatel. Pacienta-cizince je nutné nejdříve do systému ISIN zadat. Pokud při pokusu o ztotožnění pacienta-cizince pacient nebude dohledán v ISIN, zobrazí se uživateli možnost pacienta z FONS Galen do registru ISIN zadat.
Získání RID je možné jak v kartě pacienta, tak přímo v okně při zadání očkování:
Image
Pokud při pokusu o získání RID údaj nepodaří získat, bude uživatel dotázán, zda si přeje pacienta do registru založit:
Image
Po úspěšném založení pacienta bude vyplněn RID
Image
Založení pacienta do systému ISIN platí pouze pro cizince. Občany ČR je nutné ztotožnit.

Novinky ve verzi k 21. 6. 2022

By | Nezařazené | No Comments

Neschopenka

V rámci Neschopenky vznikla možnost zobrazit si všechny eNeschopenky pacienta vedené mimo vaší ordinaci. Na konci seznamu jsou také ukončené eNeschopenky pacienta, které byly ukončené mimo vaši ordinaci. eNeschopenky bude možné z tohoto seznamu jednoduše převzít do vlastní péče.

Přechod z modulu Komunikace do dekurzu pacienta

Nově bude možné se pomocí dvojkliku na konkrétní laboratorní výsledek na modulu Komunikace přenést přímo do dekurzu daného pacienta na datum, ke kterému je laboratorní výsledek navázán.

Možnost změnit barvu šablony výkonů a přidání posuvníku v okně Výkony

Uživatelé budou mít nově možnost změnit barvu standardní a výběrové šablony výkonů. Šablonu výkonů, ve které uživatel předdefinuje soubor výkonů, které mají být vykázány, je možné vytvořit nebo měnit v modulu Nástroje – Šablony – Výkony. Původně mělo tlačítko Standardní šablony modrou barvu, tlačítko Výběrové šablony barvu zelenou. Nyní je možné, aby uživatel nadefinoval z nabízené množiny barev barvu tlačítka šablony.
Dále byl přidán posuvník v okně Výkony. Konkrétně se jedná o vertikální posuvník mezi šablonami a vykázanými výkony. Uživatel tak může změnit poměr velikosti jednotlivých oken podle své preference.
obr1[1].png
obr2[1].png

Novinky ve verzi k 7. 6. 2022

By | specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni | No Comments

Medila – změna zobrazení výsledků ve skupinách

Došlo ke změně zobrazení skupin laboratorních výsledků laboratoře Medila. Ze strany laboratoře byl dodán aktualizovaný přehled metod a jejich zařazení do skupin. Např. lab. metoda Fe byla původně zobrazena ve skupině „SVVV-S-VVV“, nyní bude v případě výsledku od lab. Medila zobrazena ve skupině „Metabolizmus Fe“. Ostatní laboratoře budou také osloveny, aby dodal aktualizovaný přehled svých metod a jejich rozřazení do skupin.

Export pohledávek

Do modulu Finance – záložka Pohledávky bylo přidáno tlačítko pro export právě zobrazených pohledávek. Aktuálně zobrazené pohledávky je možné exportovat stejně jako ve statistikách, tzn. do formátu excel, csv nebo xml.

 

Novinky ve verzi k 12. 4. 2022

By | Nezařazené | No Comments

Ulehčení založení nové karty pacienta

V případě, že v kartotéce nenaleznete pacienta dle rodného čísla a musíte založit novou kartu, nově se vám vyhledávané rodné číslo automaticky zkopíruje do nové karty pacienta. Po kliku se tlačítko Nová karta se otevře okno, ve které je původně hledané číslo pojištěnce již vyplněné.

Možnost rozdělení obrazovky v kalendáři

V nové verzi si bude možné rozdělit poměr obrazovky v okně Kalendář. Poměr rozdělení si systém zapamatuje a při novém otevření okna bude rozdělení stejné jako při posledním otevření.
Funkcionalita by měla pomoci hlavně ordinacím a recepcím, kterým zobrazení množství kalendářů zabíralo místo na práci se samotným objednáváním.

Rozšíření pravidel pro vykazování výkonů

Bylo rozšířeno pravidlo pro vykazování výkonů o upozornění, že aktuálně vykazovaný výkon je pojišťovnou akceptován pouze v případě, že je také vykázán jiný výkon. Jedná se pouze o upozornění, výkon je možné vykázat samostatně. Druhý výkon není vykázán automaticky – jedná se pouze o upozornění, že by jej měl uživatel také vykázat. Konkrétně se jedná o výkon 01026 (časný záchyt demence v ordinaci praktického lékaře), který je pojišťovnou akceptován pouze v případě, že je vykázán zároveň s preventivní prohlídkou. Výkon preventivní prohlídky však programem FONS Galen není vykazován automaticky.

Tisk štítku po odeslání laboratorní eŽádanky

Po úspěšném odeslání laboratorní eŽádanky z programu FONS Galen se vedle tlačka Odeslat zobrazí aktivní tlačítko pro tisk štítků. Jedná se o stejnou nabídku štítků, která je dostupná přímo ve formulářích. Uživatel ale v tomto případě nemusí opouštět eŽádanku, ale ihned po odeslání pohodlně k žádance vytiskne také štítek na zkumavku.
Mezi štítky přibyl štítek s názvem „Štítek s čárovým kódem eŽádanky“, do kterého se tiskne identický čárový kód, který je na právě vystavené eŽádance. Pokud by obsah nebo velikost štítku neodpovídala Vašim potřebám, nebo požadavkům laboratoře, je možné vytvořit nový štítek v rámci placeného požadavku.

Medikace – obchodované, hrazené a plně hrazené léky, volně prodejné léky/na lékařský předpis

Doplňující informace o léčivých přípravcích budou zobrazeny přímo v číselníku a také v informacích o léku. Budou zobrazeny informace o tom, zda je přípravek obchodovaný (s aktivním výskytem na českém trhu), hrazený nebo plně hrazený a jaký je jeho způsob výdeje.
Informace o léku
V části Informace o léku přibyly nové položky: Výdej, Obchodovaný a Úhrada poj.
Pole Úhrada poj. nabývá tří hodnot: Nehrazený, Hrazený a Plně hrazený.
Image
Informace v číselníku
V číselníku léčivých přípravků přibyly dva sloupce, resp. symboly
 • Obch.
kde symbol indikuje, že se jedná o obchodovaný léčivý přípravek – má v danou chvíli aktivní výskyt na českém trhu
 • Úhrada
kde symbol jedné mince indikuje částečnou úhradu pojišťovnou a symbol více mincí indikuje plnou úhradu pojišťovnou
Image
Image

Novinky ve verzi k 15. 2. 2022

By | Nezařazené | No Comments

Nový graf měření

Pro odbornost 002 byl vytvořen nový graf Obvod břicha zobrazující hodnoty zadané do stávající stejnojmenné položky měření.

Úpravy v záznamu v kalendáři

Změny se týkají pouze záznamu v kalendáři, tedy objednávky bez vazby na kartu pacienta. V záznamu bylo upravené:
• Přidání poznámky pro lékaře a poznámky pro pacienta.
• Možnost odesílat zprávy pro záznamy v kalendáři (jednotlivě, nebo hromadně pro celý den). Záznam musí mít vyplněné příjmení a kontakt (telefon nebo email).
• Automatické zatrhnutí odesílaní upozornění a připomínek po zadání kontaktu. Zatrhnutí možností je na základě konfigurace na ordinační době, nebo na úrovni celého kalendáře. Jedná se o stejnou logiku, jaká se aktuálně používá při objednávkách.