All Posts By

fons galen

Novinky k verzi k 22. 6. 2021

By | specialni | No Comments

Úprava Infopanelu pacienta

Infopanel (pod klávesou F4) bude mít kromě změněného designu nově možnost nastavit, za kolik dní zpětně se v infopanelu budou zobrazovat medikace. Toto nastavení provede uživatel s rolí Správce v UI konfiguraci pracoviště v záložce Nastavení infopanelu.

 

Vyhledávaní volných termínů v kalendáři

Od nové verze bude možné v kontextovém menu nad kartou pacienta (pravý klik myší na pacienta v kartotéce) vyhledat volné termíny v rámci ordinačních hodin. Tato možnost bude dostupná v modulu Ordinace, Objednávaní a Recepce.

Bližší popis:

V modulu Recepce se vyhledají volné termíny pro kalendáře, na které má přístup pracoviště, na kterém je pacient registrován. Když pacient není registrován, uživatel si může vybrat, pro které pracoviště (jeho kalendáře) ze společnosti bude volné termíny vyhledávat.

V modulu Objednávaní v rámci kontextu již vybraného pracoviště je logika stejná, jedině registrace pacienta se hledá nad aktuálním pracovištěm a v případě neregistrovaného pacienta má uživatel možnost zvolit jenom ta pracoviště, na která má sám přístup.

V modulu Ordinace se hledají volné termíny jenom nad aktuálním pracovištěm.

 

Nové API rozhraní

V IS Galen vzniklo nové API rozhraní, které aktuálně přenáší parametr RČ z aplikací třetích stran a následně otevře přímo kartu pacienta s daným přeneseným RČ.

 

Uzavíraní zúčtovacích zpráv

Zúčtovací zprávy je možné hromadně označit a ukončit. Tato úprava byla provedená v modulu Vyúčtovaní v oknech Přehled a Faktury.

Novinky k verzi 08.06. 2021

By | specialni | No Comments

PLS aplikace
Při pokusu o přidání stávajících pacientů (shoda RČ) do kartotéky k jednotlivým firmám si nově bude moci uživatel zvolit, zda chce přidat nový interval zaměstnání nebo editovat stávající.

Aktualizace funkcionality očkování ISIN
A) Možnost stažení certifikátu již po první dávce vakcinace
Po nasazení verze bude možné vydat pacientovi certifikát již po první dávce očkování u očkovacích látek, které mají očkovací schéma sestávající ze dvou dávek. Certifikát je tak možné stáhnout u vakcinace, která je ve stavu probíhající nebo ukončená.

B) Možnost získání certifikátu ze záložky Seznam očkování ISIN
Nově bude možné stáhnout certifikát o očkování také z přehledu vakcinací pacienta v záložce Seznam očkování ISIN pomocí tlačítka vedle stavu vakcinace. Certifikát tak bude možné stáhnout i pro vakcinace, které nebyly odeslány z AIS Galen.

C) Možnost otevřít certifikát přímo v nastavené výchozí aplikaci
Kromě stávající funkcionality uložení certifikátu o očkování do počítače uživatele bude také možné otevřít certifikát ve výchozí aplikaci pro prohlížení souborů ve formátu .pdf. Soubor tak nebude nutné ukládat, ale otevře se přímo.

D) Možnost odeslat kontaktní údaje pacienta z Galenu do ISIN

V kartě pacienta v části Kontakty bude dostupné tlačítko Kontakty pacienta v ISIN. Po jeho stisku se zobrazí okno, v jehož horní části jsou zobrazení kontakty pacienta zadané v ISIN. Ve spodní části je možné vybrat kontakty, které se po stisku tlačítka Aktualizovat mají do ISIN přenést.

Šablona záhlaví tisku
Do IS Galen je přidaná nová šablona záhlaví tisku při použití tisku PLS faktur. Naleznete ji správce v modulu Nástroje, okno Šablony, záložka Záhlaví tisku, jako typ PLS faktura.

Bankovní účet
Od nové verze bude možné bankovnímu spojení přiřadit příznaky ,,Faktura pro pacienta” nebo ,,Faktura PLS”. Bankovní spojení označené prvním příznakem se bude zobrazovat při vytváření faktury v ordinaci v okně Stav účtu. Příznakem faktura pro pacienta je možné označit vícero bankovních spojení.
Bankovní spojení označené příznakem Faktura PLS se bude používat jako hodnota v modulu Design a při vytváření záhlaví tisku v modulu nástroje. Tento příznak lze použít jenom na jedno bankovní spojení.

Funkce odložení pacienta

Funkce odložení pacienta bude dostupná od nové verze také v modulu Objednávaní. Funkcionalita dokáže odložit rozpracovanou práci a vrátit se k ní na jeden klik. Pro zpřístupnění funkcionality kontaktujete našeho obchodního manažera p. Petrička, nebo naši telefonickou podporu.

Zadání více pracovních pozic

Do Galenu byla přidána podpora pro přidání více pracovních pozic u jednoho zaměstnavatele. Nově tedy bude možné, aby pacient měl v Galenu u jednoho zaměstnavatele vedeny 2 různé pracovní pozice. Rozlišení probíhá na základě rozdílného nastavení v poli PLS Skupina. Při vystavení eNeschopenky je pak možné vystavit neschopenku pro každou pracovní pozici zvlášť.

Novinky ve verzi k 25. 5. 2021

By | specialni | No Comments
Úprava zobrazení chyb při vykazování výkonů
Byla vytvořena funkcionalita pro upozornění na konflikt ve vykazování výkonů v editoru výkonů. Nově se bude pod každým výkonem, který není možné vykázat z důvodu konfliktu v pravidlech výkonů zobrazovat informace, co konflikt způsobilo. Například, pokud dojde k vykázání dvou výkonů, které nemohou být společně vykázány, objeví se u obou těchto výkonů text pravidla. Po korekci informace zmizí. Tato kontrola je vázána na stisk tlačítka OK v editoru výkonů.
Nároky
Do definice očkovacích látek byl přidán příznak pro látky, které jsou aplikovány celoživotně. Tato změna se projeví v modulu nároky tak, že po zočkování poslední dávkou této látky již nebudou nároky na dané onemocnění automaticky tvořeny, a tím pádem nebudou pacienti vyzýváni k návštěvě ordinace a očkování.

Novinky ve verzi k 11. 5. 2021

By | specialni | No Comments
Nitrooční tlak – nová položka měření
Mezi položky měření, které je možné zadat v dekurzu, byla přidána možnost zadat nitrooční tlak. Tuto položku měření budou mít po nasazení verze dostupnou uživatelé na pracovišti odb. 705. Ostatní uživatelé si ji v případě potřeby mohou zpřístupnit z role Správce: Správa organizace – výběr konkrétního pracoviště – UI konfigurace – zrušit skrytí dané položky měření.

Zadané hodnoty tohoto měření budou také viditelné v grafu.

 

Pokladní kniha

V pokladní knize byla opravena chyba, kdy se v některých případech nerovnaly celkové hodnoty příjmů v části Příjmy a Rekapitulace. Tato chyba byla způsobena nekonzistentním zaokrouhlováním, když částky jednotlivých položek obsahovaly haléřové hodnoty. Zaokrouhlování bylo nyní opraveno tak, aby sedělo s doklady. Do reportu byla dále přidána 10% sazba DPH, která dříve spadala do kategorie Ostatní. Dále byly provedeny mírné úpravy zobrazení údajů Období, Pracoviště, Pokladna, Město a IČP tak, aby nebyly zobrazovány zbytečně veliké odskoky.

 

Dispenzární skupina Na základě vyhlášky MZČR byl doplněný seznam dispenzárních skupin o skupinu “Osoby po prodělaném nebo suspektně prodělaném onemocnění COVID-19 se závažnými přetrvávajícími následky trvajícími více než 12 týdnů”. Aby bylo možné pacienta do této skupiny v AIS Galen zařadit, je nutné skupinu přidat na dané pracoviště: modul Nástroje – Číselníky – Dispenzární skupiny.

Novinky ve verzi k 27. 4. 2021

By | specialni | No Comments

Funkcionalita upozornění pro uživatele
Připravili jsme pro Vás zcela novou funkcionalitu upozornění pro uživatele.
Tato upozornění je možné použít k různím účelům, například:

  • Osobní To-Do list.
  • Zaznamenání důležitých úloh/událostí.
  • Sdělování informací mezi uživateli mezi pracovišti, společností nebo mezi recepcí a ordinací.

Kompletní popis funkcionality je dostupný v příloze.
V případe zájmu o zapnutí funkcionality nás kontaktujte pomocí Helpdesku. Cena za zapnutí funkcionality je 2420 Kč a cena za provoz je 121 Kč za měsíc. Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Zákazníkům, kteří mají více jak 5 IČP, stanoví cenu individuálně náš obchodní manažer, kterého můžete kontaktovat emailem na petricko@stapro.cz.

Filtrace ceníkových položek v modulu Nadstandardní péče
Do ceníků v nadstandardní péči byla doplněna možnost filtrování Aktivních a Platných položek.

Nový způsob načítání dekurzů
V nové verzi bude nasazeno nové načítání dekurzů. Došlo ke změně způsobu, jakým jsou data dekurzů načítána. Viditelnou změnou, oproti předchozímu stavu, je stránkování záznamů. Pokud je pomocí pravého posuvníku posouván dekurz do historie, objevuje se nad posuvníkem kolečko načítání jednotlivých stránek. Načítání se viditelně projeví převážně u dekurzů s velkým počtem záznamů. Načítání takových dekurzů je nyní několikrát rychlejší než u předešlého načítání.

 

Novinky ve verzi k 13.4.2021

By | specialni | No Comments

Očkovaní bez schématu

Možnost očkovat bez schématu bude zachovaná, pro její zvolení však bude nutné zatrhnout checkbox namísto stávající dlaždice.
Společnostem využívající modul Nároky bude taktéž přidaná kontrola na nevyplněné datum příštího očkování (jestli podle schématu existuje).
Cílem je tlak na využívaní předvolených schémat očkování, která jsou nutná pro odesílaní očkovaní do ISIN, modul Nároky a pro samotnou lepší evidenci.

Kontrola verze IS Galen

V případe, že budete mít neaktuální verzi IS Galen, budete na to upozorněni grafickou změnou ikony planety/glóbusu v hlavním notifikačním okně (pravý horní roh), kde tato ikona změní barvu na oranžovou a bude problikávat. Pro stáhnutí aktuální verze stačí IS Galen restartovat. Když uživatel restart neprovede, bude po 30 minutách systém automaticky restartován. Uživatel si bude moc restart odložit o 5 minut pro dokončení rozdělané práce.

Novinky ve verzi k 30.3.2021

By | specialni | No Comments
Odeslání očkování do ISIN
Pro odeslání očkování do ISIN je nutné, aby uživatel s rolí Správce vytvořil uživatelskou variantu očkování, která bude mít příznak Odesílat do ISIN. Následně je možné tuto variantu očkování vybrat při zadávání očkování a informace v ní uvedené odeslat do ISIN. Podrobnější popis je uveden v přiložených dokumentech.
Doplnění univerzální hlavičky tisku
S ohledem na vyhlášku č. 279/2020 Sb. bude doplněna univerzální hlavička tiskových výstupů o položku resortní identifikátor pacienta (RID). Aby se tento údaj do hlavičky tisku propsal, tak je nutné, aby uživatel dotáhnul hodnotu RID v kartě pacienta.
V hlavičce bude dále nahrazen údaj IČZ údajem IČO zařízení.

Novinky ve verzi k 16.3.2021

By | specialni | No Comments
Úprava zasílání informací skrze kalendářové API
Uživatelé budou mít nově možnost označit ordinační hodiny konkrétního kalendáře a typy objednávek jako veřejné, tzn. budou opatřeny příznakem, že se mají odeslat skrze kalendářové API. Tím pádem mohou určit, na které typy objednávek a do jakých ordinačních hodin se pacienti na webu mohou objednat.
Stávající data budou aktualizována tak, že všechny typy objednávek, které jsou povolené na kalendářích s příznakem veřejný, budou opatřeny příznakem veřejný.
Stejně tak ordinační hodiny na kalendářích s příznakem veřejný, budou opatřeny příznakem veřejný. Stávající fungování objednávkových kalendářů tak nebude dotčena.

Novinky ve verzi k 16.2.2021

By | specialni | No Comments

Řazení odpovědných lékařů
Seznam odpovědných lékařů při vstupu na ordinace je nově seřazen abecedně podle příjmení. V rámci úpravy byla taktéž upravena všechna jména pracovníků do standardního formátu: Příjmení Jméno.

Odesílání SMS
Do okna pro odesílání SMS bylo přidáno počítadlo zbývajících znaků v jedné SMS a dále na kolik zpráv bude rozdělena odchozí zpráva.

Správa přístupů API
Společnosti, které v tuto chvíli využívají alespoň jedno API poskytované AIS Galen, budou mít možnost vygenerovat autentizační klíč k této API.

Umístění funkcionality: Správa organizace – Agendy – Správa API

Dosud byly autentizační údaje API poskytovány napřímo správci AIS Galen, kdy jedno API mělo právě jeden klíč. V tuto chvíli bude administrace přístupových klíčů čistě ve správě uživatelů AIS Galen s rolí Správce.

Autentizační klíč je nově ve formě tokenu kódovaného base64. Vygenerovaný token je nutné zkopírovat, později již v aplikaci není dostupný. Tento token má platnost 1 rok, jeho platnost nelze prodloužit, ale uživatel může danému klíče token přegenerovat.

Všichni uživatelé s rolí správce jsou po vstupu do aplikace upozornění na blížící se ukončení platnosti klíče (30 dní před vypršením platnosti).

Stávající přístupové údaje
Aktuálně využívané přístupové údaje byly převedeny do klíče s názvem “admin”. Znamená to, že po nasazení verze se pro uživatele API nic nezmění. Aktuálně využívané údaje byly převedeny do tokenu, který má platnost 3 měsíce. Během těchto tří měsíců je nutné upravit aplikaci zákazníka, která API využívá tak, aby aplikace byla schopna vytvořit autentizační hlavičku nikoli původního typu basic, ale nově typu bearer. V původní basic autentizaci bylo nutné přístupové údaje ze strany zákazníka zakódovat base64. Dokud uživatel v aplikace Galen nezmění klíč, musí aplikace zákaníka přihlašovací údaje kódovat pomocí base64. Pokud již bude používán nový token vygenerovaný (nebo přegenerovaný) v aplikaci AIS Galen, aplikace zákazníka již tento token nesmí kódovat.
Více informací k novému typu autentizace zde:
https://swagger.io/docs/specification/authentication/bearer-authentication/

Chyba eŽádanek ÚZIS Covid-19
Některým uživatelům se stále objevuje chyba při pokusu o otevření ežádanky ÚZIS Covid-19 ve webovém prohlížeči.

Chyba není na straně AIS Galen, ale je v řešení na straně ÚZIS. K chybě nedojde ve chvíli, kdy uživatel nechá v prohlížeči otevřenou jednu kartu (záložku) se žádankou. V další kartě (záložce) webového prohlížeče se žádanka již v pořádku otevře.

Novinky ve verzi k 2.2.2021

By | specialni | No Comments

RDG pracoviště

Na pracovišti RDG, které využívá funkcionalitu RDG žádanky, bude zapnutá automatická aktualizace seznamu žádanek. Tato aktualizace proběhne každých 5 minut a aktualizuje stavy žádanek. Pokud případně přibyly, zobrazí nové.

Dále v seznamu žádanek budou zobrazené pouze RDG žádanky max. 1 rok staré. Toto platí pouze pro seznam nad celým pracovištěm, při zobrazení  nad jednotlivými pacienty budou vidět vždy všechny žádanky.

Aktualizace žádanky ÚZIS Covid-19
Byla publikovaná nová verze eŽádanky ÚZIS Covid-19, která obsahuje nové položky:
  • výrobce testu
  • rizikové povolání či kolektiv
Tato verze je platná od 4. 12. 2020.

eNeschopenka

Při převzetí eNeschopenky se budou údaje dotahovat výlučně ze služeb ČSSZ. Aktuálně se tak nedělo v případě, že převzatá eNeschopenka byla ze stejné společnosti.

Změna předlohy tisku pohledávek
Do formuláře Soupis pohledávek byla přidána položka Vystavil: “jméno aktuálně přihlášeného uživatele”.