All Posts By

fons galen

Novinky ve verzi k 24. 5. 2022

By | Nezařazené | No Comments

Načtení údajů do karty pacienta

Od nové verze bude možné automaticky doplnit pacientovi údaje z registrů ČSSZ. Jedná se o osobní údaje – jméno, příjemní, tituly a kontaktní údaje – trvalá adresa a kontaktní adresa.
V případe nevyplněných polí se údaje doplní automaticky, v případe konfliktu údajů mezi ČSSZ a Galenem, si uživatel bude moci vybrat, které údaje ostanou zachované.

Novinky ve verzi k 10. 5. 2022

By | Nezařazené | No Comments

ePoukaz

Na základě účinnosti zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a Vyhlášky č. 97/2002 ze Sbírky zákonů nabízí AIS Galen možnost vystavení elektronických poukazů. Centrální úložiště ePoukazů bude součástí informačního systému eRecept. Elektronizace se týká veškerých typů poukazů, tedy bude možné předepsat poukazy na všechny ZP, které se dosud předepisovaly v listinné podobě:

 • Poukaz 12 – ZP ze skupiny 09 ZP pro korekci zraku (Poukaz na brýle a optické pomůcky)
 • Poukaz 13 – všechny ostatní ZP + skupina 9.04 ZP kompenzační pro zrakově postižené (Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku)
 • Poukaz 14 – ZP ze skupiny 08 ZP pro pacienty s poruchou sluchu (Poukaz na foniatrickou pomůcku)

Prerekvizity

Pro zprovoznění funkcionality ePoukaz v AIS Galen je potřeba mít stávající nezbytnosti pro odeslání eReceptu, tzn.

 • Certifikát SÚKL na pracovišti
 • Kód SÚKL
 • Identitu uživatele SÚKL
 • Podpisový certifikát

Uživatelé, kteří již z AIS Galen odesílají eRecept, nebudou potřebovat nic dalšího kromě toho, co používají nyní.

Cena modulu

Cena za spuštění modulu ePoukaz v AIS Galen je 1000 Kč bez DPH. Modul je dále zpoplatněn měsíčním poplatkem 150 Kč bez DPH. Uvedené ceny platí pro společnosti do 3 IČP. Cenu pro větší společnosti stanoví obchodní manažer.

Objednání modulu

Nadstandardní modul je možné objednat prostřednictvím našeho helpdesku. Do záznamu s požadavkem stačí zkopírovat tuto větu dle požadavku:
Prosím o zpřístupnění odesílání informací do modulu ePoukaz pro IČO… a souhlasím s jednorázovým poplatkem za zprovoznění této služby, který činí 1 000 Kč bez DPH a dále měsíčním poplatkem 150Kč bez DPH a je účtován za jedno IČO.

Modul Design

V rámci tiskových předloh, v položkách typu MText bude možné vkládat url adresy, například https://fonsgalen.cz/, které vytvoří na formuláři a PDF klikatalný odkaz.

Uživatelské číselníky – možnost zobrazit uživatelům pouze uživatelsky vytvořené položky

V uživatelském číselníku je možné zaškrtnout příznak, aby se uživatelům zobrazovaly pouze uživatelsky vytvořené položky číselníku. V případě aktivního příznaku tedy uživatelé neuvidí položky původního, oficiálního, číselníku.

Úpravy ve funkcionalitě EZD

 • Byla vytvořena nová statistika Nepodepsané dokumenty EZD.
 • V Dashboarde vznikl nový přehled Nepodepsané dokumenty EZD, ze kterého je možné se překliknout přímo na nepodepsaný dokument.
 • Při podpisu vícero dekurzů v rámci stejného dne, budou údaje primárně generované na 1 stranu PDF.
 • V auditní stopě uvidí uživatel kdy došlo k podepsaní, případně stornování záznamu.

Dispenzární skupiny

 • Doplnění stavů v podrobném filtru, kde byli přidány 3 stavy, Aktivní – shlukující DS se stavy Zařazen, Předán specialistovi, Schválen a Návrh; Pozastavený – shlukující DS které již nejsou aktivní; Všechny – všechny DS které byli nebo jsou aktivní.
 • V okně historie DS budou všechny změny zaznamenány pomocí auditní stopy (auditní stopa je funkcionalita na sledovaní změn, využívaná taky v rámci EZD).

Novinky ve verzi k 29.3.2022

By | Nezařazené | No Comments

Skladové karty

Od nové verze bude možné karty označovat jako neaktivní. Zobrazení bude následně možné filtrovat jenom pro aktivní skladové karty.

Modul Finance, okno pohledávky

Při zvolení platby za konkrétní pohledávku, budou předvybrány jenom pokladny, které patří jednomu ze zvoleného filtru skupiny pracovišť. Když pokladna nemá přirazené pracoviště, zobrazí se v seznamu, v okně Platba, vždy.
Tato změna se týká jenom přístupu z recepce nebo ze správce.

Úpravy v modulu PLS (Nadstandardní péče)

Od nové verze budou přidány následující změny:

 • Import v rámci PLS bude centrální, to znamená, že import nebude potřebné provádět pro každou firmu zvlášť.
 • V rámci ceníku, při prohlídkách typu PLS, bude možné definovat jaký výsledek prohlídky se má v ordinaci uživateli nabídnout. Přednastavený stav zůstává nezměněný, takže když chcete aby při každé PLS prohlídce měl uživatel možnost uzavřít prohlídku se všemi dostupnými závěry, nemusíte nic měnit.
 • Do bočného panelu v kartotéce v recepci, budou doplněny informace o závěru PLS prohlídky a její případné poznámce.
 • Novinky ve verzi k 1.3.2022

  By | Nezařazené | No Comments

  Uživatelské záznamy v číselníku

  Uživatel s rolí Správce má možnost vytvořit vlastní položky v číselníku Výkony a Žadatelé VZP, který se využívá při zadávání žádajícího IČP. Popis funkcionality je uveden v

  Záznamy v číselníku vytvořené uživatelem_popis

  Úpravy v konfiguraci EZD

  V nové verzi bude možné konfigurovat upozornění na nepodepsané dokumenty přímo pro jednotlivé uživatele.
  Společnostem, které již EZD využívají, bude upozornění na nepodepsané dokumenty zapnuté pro všechny uživatele, který mají povolený modul EZD. Rozhodné datum, od kterého bude systém upozorňovat na nepodepsané dokumenty, bude pro každého uživatele to, které bylo nastaveno nad celou společností.

  Počet kontaktů v upozornění na objednávku

  Při zakládání objednávky pacienta do kalendáře se v části notifikace zobrazuje možnost definovat, na které kontakty je potřeba upozornění týkající se objednávky odeslat. Přednastavenou volbou u všech typů notifikací je „všechny kontakty“. Nově bude v položce „všechny kontakty“ uveden počet platných kontaktů daného typu, např. Všechny kontakty (3). To znamená, že pacient má uvedeny tři platné kontakty a uživatel by měl případně s pacientem konzultovat, zda má upozornění na objednávku přijít na všechny tři kontakty.

  Novinky ve verzi k 2.2.2022

  By | specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni | No Comments

  Změny v modulu Medikace

  Od nové verze budou do okna Medikace přidány následující změny:

  • Doplnění sloupce SÚKL kód do přehledu ekvivalentních léků.
  • [Změna jenom pro společnosti, které využívají funkcionalitu Preferované preskripce.] Doplnění sloupce SÚKL kód a sloupce s informací o doplňku léku. Okno s upozorněním na preferované preskripce se nově objeví i při zadávaní trvalých medikací.
  • V okně trvalých medikací doplnění sloupců SÚKL kód, informace o preferované preskripci a preferovaném léčivu.
  • Medikace bude možné vyhledávat taktéž podle SÚKL kódu.

  Modul Očkování

  Nově bude možné na libovolném pracovišti zapnout modul Očkování. Tento modul je v tuto chvíli dostupný pro odbornosti 001 a 002. Nově bude možné, aby uživatel s rolí Správce dané společnosti v AIS Galen modul očkování na pracovišti povolil: Správce – Správa organizace – Struktura – výběr konkrétního pracoviště – UI konfigurace – Modul Očkování.

  Tento modul není automaticky napojen na eOčkování nebo ISIN. Komunikace se třetími stranami je placenou nadstavbou. Modul Očkování slouží pro evidenci očkování v rámci AIS Galen.

  Novinky ve verzi k 18.1.2022

  By | Nezařazené | No Comments

  Možnost zadat diagnózu do výběrové šablony výkonů

  Při vytváření nové nebo editaci stávající výběrové šablony výkonů je možné vyplnit také diagnózu. Pokud ve výběrové šabloně bude zadána diagnóza, bude se vykazovat jako hlavní diagnóza. Řádková diagnóza se doplňuje automaticky na základě nastavení – buď se přebírá z hlavní diagnózy, nebo se přebírá z předcházející řádkové diagnózy.

   

  Úprava vzhledu formulářů a statistik

  Bylo upraveno zobrazení formulářů a statistik tak, uživatel již nemusel používat dva posuvníky (vertikální i horizontální).
  Do formulářů a statistik byla přidaná funkce označit je jako ,,Nepoužívané“ (možnost se zobrazí po kliknutím pravým tlačítkem myši na formulář/statistiku). Takto označený záznam se automaticky zařadí na konec zobrazení na obrazovce.
  V rámci úprav byla taktéž přidána možnost zařadit si statistiky mezi oblíbené.

  Novinky ve verzi k 23. 11. 2021

  By | Nezařazené | No Comments

  Změny v eNeschopence


  Od nové verze budou platit následující změny:
  Odpovědi na žádostí (schválení nebo zamítnutí) již budou zasílané elektronicky, přímo do Fons Galen. Pozor, změna se týká jenom eNeschopenek odesílaných na správce pojištění ČSSZ a Zahraniční.
  Přibydou 2 nové žádosti, Žádost k souhlasu ke změně pobytu v cizině a Žádost o uznání DPN v období 7 dní po ukončení předchozí DPN. Druhá ze zmíněných žádostí se dle metodiky odesílá až po ukončení neschopnosti a po jejím odsouhlasení zakládá uživatel neschopnost novou, pomocí podání RDPN1.
  Při odesílaní HOL o individuálních vycházkách bude muset být povinně vyplněný datum, odkdy se vycházky stanovují.
  Při odesílaní HOL o změně pobytu do jiné krajiny než Česká republika, nebude povinné pole PSČ.
  Stornované eNeschopenky bude možné z Fons Galen smazat.

  Vazba výkonů a vyšetření


  Stávající funkcionalitu umožňující vykazovat výkony přímo z vyšetření jsme upravili a rozšířili.
  V modulu Design bude možné v definici prohlídky nastavit výkony na hlavní a jejich svázané výkony a nepovinné výkony.
  Po vytvoření prohlídky s výkony proběhne automaticky kontrola, zda je možné tyto výkony vykázat. Při problémech v kontrole a pokusu výkon vykázat bude uživatel automaticky přesměrován do okna editoru výkonů, kde bude muset problém ručně opravit (problémy v pravidlech vykazování výkonů).
  Uživatel vazbu mezi výkonem a vyšetřením uvidí v editoru výkonů pod nově přidanou ikonou.
  Při mazání nebo editací výkonu s touto vazbou se změna dotkne všech vykázaných výkonů z vyšetření.
  Vykázané výkony bude možné editovat zpětně taktéž přímo z vyšetření.
  V dashboardu vznikl nový přehled, který zobrazuje vyšetření, která mají definované výkony, ale nebyl z nich žádný vykázán.

  Pravidelný export dát pro analytické nástroje


  Nabízíme jednoduchou možnost jak pravidelně shromažďovat data z Fons Galen a dále je využívat (například analýza pomocí PowerBI a podobně).
  Jedná se o placenou funkcionalitu. Bližší informace Vám poskytnout na naší lince podpory, nebo obchodní zástupci paní Pořízková (732595497) a pan Petričko (739460686).

  Novinky ve verzi k 26.10.2021

  By | Nezařazené | No Comments

  Kontrola exspirace hesla SÚKL

  Od nové verze bude systém kontrolovat exspiraci a blížící se exspiraci přístupového hesla k identitě SÚKL (nastavovaného v konfiguraci uživatele v záložce certifikáty).
  Systém při exspirovaném hesle nedovolí odeslat eRecept a při blížící se exspiraci bude uživatel upozorněn vyskakovacím oknem po zapnutí Galenu.

  Novinky ve verzi k 14. 9. 2021

  By | Novinky, specialni | No Comments

  Výběr sortimentu

  Při výběru sortimentu v PLS prohlídkách a v okně Stav účtu je možný vícenásobný výběr položek s informací o celkové ceně veškerých položek.

  Změna ikony nového vyšetření

  Od nové verze bude ikona pro nové založení vyšetření (nové prohlídky) přesunutá z horního panelu přímo do okna vyšetření.

  Uznání vakcinace proti Covid-19 ze zahraničí

  Pokud byl pacient očkován proti Covid-19 v zahraničí, je potřeba informaci o podané dávce zaslat do ISIN. V takovém případě se v Galenu nevykazuje výkon, pouze se očkování doplní a odešle se informace do ISIN.Po výběru očkovací látky a pořadí dávky v očkovacím schématu uživatel zaškrtne checkbox „Uznat vakcinaci ze zahraničí“.

  V dalším okně vyplní informace, které je nutné zaslat do ISIN.

  Hodnoty polí šarže a exspirace látky nejsou v případě uznání očkování za zahraničí povinné.

  Sjednocení vzhledu vyšetření v odbornosti gynekologie

  V odbornosti gynekologie budou od nové verze sjednoceny a rozšířeny vzhled a funkčnost vyšetření.

  Novinky ve verzi k 31.8.2021

  By | Nezařazené | No Comments

  ISIN – stažení ostatních certifikátů a přehled informací o pacientovi

  Byla vytvořena funkcionalita pro uživatele, kteří nepotřebují odesílat informace o očkování do ISIN, ale potřebují mít informace o pacientovi v souvislosti s Covid-19, zároveň mohou mít potřebu vytisknout certifikát o prodělaném testu nebo očkování. (Tato nadstavba je placená i pro ty uživatele, kteří stávající funkce ISIN mají)

  Stávající funkce ISIN:

  • Přidat/odebrat pacienta z očkovacího seznamu
  • Odeslat kontaktní údaje pacienta do ISIN
  • Odeslat/smazat/editovat informaci o očkování do ISIN
  • Vytisknout/stáhnout certifikát o očkování

  Nově přidané funkce ISIN:

  •  zobrazit si informace o pacientovi v souvislosti s Covid-19, které již v ISIN jsou zadané (karanténa, prodělané onemocnění, prodělané testy)
  • mít možnost pacientovi vytisknout certifikát o prodělaném testu a prodělaném onemocnění

  Tato nadstavba může sloužit jako doplněk ke stávající výše popsané nadstavbě, nebo může fungovat sama o sobě bez první nadstavby.

  Modul je již plně funkční, v případě, že máte zájem o jeho aktivaci, objednáte ho zadáním záznamu do našeho HelpDesku, nebo nás kontaktujte emailem na petricko@stapro.cz.

  Nová statistika Měření
  V IS Galen přibyla statistika, ve které najdete přehledně informace o základních údajích měření všech pacientů.
  Úprava pravého panelu pacienta
  Do pravého informačního panelu v dekurzu byly přidány drobné grafické úpravy.
  • Dlouhé názvy položek se nyní nově nebudou zobrazovat mimo okno aplikace. Název položky je zakončen … a celý název může být zobrazen po najetí myší v tooltipu.
  • Položky, které uvádí množství, např. předepsaný lék nyní zobrazují počet předepsaných kusů pouze od 2ks a výše. Pokud je předepsáno množství 1, číslice před názvem položky se nezobrazuje.
  • Byly opraveny položky tak, aby všechny byly rozklikové.