All Posts By

fons galen

Novinky ve verzi k 10. 10. 2023

By | Nezařazené | No Comments

Řazení očkovacích látek dle data exspirace

Byla přidána možnost výběru typu řazení očkovacích látek na skladové kartě dle šarže (název) nebo exspirace (datum).

Přidání poznámky k upozornění

Do upozornění lze kromě obsahu nově zapisovat také poznámku k upozornění do samostatného textového pole.

Kopírování smluvních výkonů mezi pracovišti

Byla přidána možnost kopírovat smluvní výkony mezi pracovišti.
Po výběru a potvrzení cílových smluv s pojišťovnami na vybraných pracovištích se se zkopírují
vybrané smluvní výkony na cílovou smlouvu s pojišťovnou a zobrazí se výsledek kopírování smluvních výkonů.

Novinky ve verzi k 12. 9. 2023

By | specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni, specialni | No Comments

Zobrazení registrace pacienta – praktik, gynekolog, zubař

Do okna „Ověření údajů v centrálním registru“ byly doplněny informace o registraci u zubaře a gynekologa.

Doplněk názvu v historii medikací

Do Historie -> Medikace byl přidán sloupec „Doplněk“, kde se nově zobrazuje doplněk názvu z číselníku „Léčivé přípravky“.

Active Directory

Byly provedeny změny v synchronizaci uživatelských účtů FG a Active Directory. Původní synchronizace, při které byl nový uživatel rozeznán na základě SSID, byla rozšířena o podmínku OEČ. Na základě těchto podmínek je v případě, kdy rozhodnutí založit nového uživatele/aktualizovat stávajícího není jednoznačné, uživatel vyzván, jak chce s daným účtem naložit.

Nastavení verzí datového rozhraní vyúčtování

Funkcionalitu nastavení verzi datového rozhraní zapíná správce v modulu správa organizace-Uživatelé → Zvláštní oprávnění → Změna verze datového rozhraní vyúčtování.
Vybraný uživatel pak bude mít možnost si u jednotlivých funkcí vyúčtovaní vybrat verzi datového rozhraní.
Předvolenou možností je vždy možnost Automaticky, která vybere datové rozhraní, které na základě metodiky VZP odpovídá pro dané období.

MEDILA – Rozšíření formuláře elektronických žádanek

Byly vytvořeny/aktualizovány žádanky laboratoře MeDila.

Novinky ve verzi k 6.6.2023

By | Nezařazené | No Comments

Neschopenka (DPN ke dni)

Při vyplňovaní neschopenky – část Ošetření, nově přibyl sloupec Trváni DPN ke dni, kde bude možné manuálně vyplnit/vybrat datum.

Rovněž v tiskovém výstupu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) II. díl, část F, přibyl sloupec Trváni DPN ke dni.

 

Novinky ve verzi k 24. 5. 2022

By | Nezařazené | No Comments

Načtení údajů do karty pacienta

Od nové verze bude možné automaticky doplnit pacientovi údaje z registrů ČSSZ. Jedná se o osobní údaje – jméno, příjemní, tituly a kontaktní údaje – trvalá adresa a kontaktní adresa.
V případe nevyplněných polí se údaje doplní automaticky, v případe konfliktu údajů mezi ČSSZ a Galenem, si uživatel bude moci vybrat, které údaje ostanou zachované.

Novinky ve verzi k 10. 5. 2022

By | Nezařazené | No Comments

ePoukaz

Na základě účinnosti zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a Vyhlášky č. 97/2002 ze Sbírky zákonů nabízí AIS Galen možnost vystavení elektronických poukazů. Centrální úložiště ePoukazů bude součástí informačního systému eRecept. Elektronizace se týká veškerých typů poukazů, tedy bude možné předepsat poukazy na všechny ZP, které se dosud předepisovaly v listinné podobě:

 • Poukaz 12 – ZP ze skupiny 09 ZP pro korekci zraku (Poukaz na brýle a optické pomůcky)
 • Poukaz 13 – všechny ostatní ZP + skupina 9.04 ZP kompenzační pro zrakově postižené (Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku)
 • Poukaz 14 – ZP ze skupiny 08 ZP pro pacienty s poruchou sluchu (Poukaz na foniatrickou pomůcku)

Prerekvizity

Pro zprovoznění funkcionality ePoukaz v AIS Galen je potřeba mít stávající nezbytnosti pro odeslání eReceptu, tzn.

 • Certifikát SÚKL na pracovišti
 • Kód SÚKL
 • Identitu uživatele SÚKL
 • Podpisový certifikát

Uživatelé, kteří již z AIS Galen odesílají eRecept, nebudou potřebovat nic dalšího kromě toho, co používají nyní.

Cena modulu

Cena za spuštění modulu ePoukaz v AIS Galen je 1000 Kč bez DPH. Modul je dále zpoplatněn měsíčním poplatkem 150 Kč bez DPH. Uvedené ceny platí pro společnosti do 3 IČP. Cenu pro větší společnosti stanoví obchodní manažer.

Objednání modulu

Nadstandardní modul je možné objednat prostřednictvím našeho helpdesku. Do záznamu s požadavkem stačí zkopírovat tuto větu dle požadavku:
Prosím o zpřístupnění odesílání informací do modulu ePoukaz pro IČO… a souhlasím s jednorázovým poplatkem za zprovoznění této služby, který činí 1 000 Kč bez DPH a dále měsíčním poplatkem 150Kč bez DPH a je účtován za jedno IČO.

Modul Design

V rámci tiskových předloh, v položkách typu MText bude možné vkládat url adresy, například https://fonsgalen.cz/, které vytvoří na formuláři a PDF klikatalný odkaz.

Uživatelské číselníky – možnost zobrazit uživatelům pouze uživatelsky vytvořené položky

V uživatelském číselníku je možné zaškrtnout příznak, aby se uživatelům zobrazovaly pouze uživatelsky vytvořené položky číselníku. V případě aktivního příznaku tedy uživatelé neuvidí položky původního, oficiálního, číselníku.

Úpravy ve funkcionalitě EZD

 • Byla vytvořena nová statistika Nepodepsané dokumenty EZD.
 • V Dashboarde vznikl nový přehled Nepodepsané dokumenty EZD, ze kterého je možné se překliknout přímo na nepodepsaný dokument.
 • Při podpisu vícero dekurzů v rámci stejného dne, budou údaje primárně generované na 1 stranu PDF.
 • V auditní stopě uvidí uživatel kdy došlo k podepsaní, případně stornování záznamu.

Dispenzární skupiny

 • Doplnění stavů v podrobném filtru, kde byli přidány 3 stavy, Aktivní – shlukující DS se stavy Zařazen, Předán specialistovi, Schválen a Návrh; Pozastavený – shlukující DS které již nejsou aktivní; Všechny – všechny DS které byli nebo jsou aktivní.
 • V okně historie DS budou všechny změny zaznamenány pomocí auditní stopy (auditní stopa je funkcionalita na sledovaní změn, využívaná taky v rámci EZD).

Novinky ve verzi k 29.3.2022

By | specialni | No Comments

Skladové karty

Od nové verze bude možné karty označovat jako neaktivní. Zobrazení bude následně možné filtrovat jenom pro aktivní skladové karty.

Modul Finance, okno pohledávky

Při zvolení platby za konkrétní pohledávku, budou předvybrány jenom pokladny, které patří jednomu ze zvoleného filtru skupiny pracovišť. Když pokladna nemá přirazené pracoviště, zobrazí se v seznamu, v okně Platba, vždy.
Tato změna se týká jenom přístupu z recepce nebo ze správce.

Úpravy v modulu PLS (Nadstandardní péče)

Od nové verze budou přidány následující změny:

 • Import v rámci PLS bude centrální, to znamená, že import nebude potřebné provádět pro každou firmu zvlášť.
 • V rámci ceníku, při prohlídkách typu PLS, bude možné definovat jaký výsledek prohlídky se má v ordinaci uživateli nabídnout. Přednastavený stav zůstává nezměněný, takže když chcete aby při každé PLS prohlídce měl uživatel možnost uzavřít prohlídku se všemi dostupnými závěry, nemusíte nic měnit.
 • Do bočného panelu v kartotéce v recepci, budou doplněny informace o závěru PLS prohlídky a její případné poznámce.
 • Novinky ve verzi k 1.3.2022

  By | Nezařazené | No Comments

  Uživatelské záznamy v číselníku

  Uživatel s rolí Správce má možnost vytvořit vlastní položky v číselníku Výkony a Žadatelé VZP, který se využívá při zadávání žádajícího IČP. Popis funkcionality je uveden v

  Záznamy v číselníku vytvořené uživatelem_popis

  Úpravy v konfiguraci EZD

  V nové verzi bude možné konfigurovat upozornění na nepodepsané dokumenty přímo pro jednotlivé uživatele.
  Společnostem, které již EZD využívají, bude upozornění na nepodepsané dokumenty zapnuté pro všechny uživatele, který mají povolený modul EZD. Rozhodné datum, od kterého bude systém upozorňovat na nepodepsané dokumenty, bude pro každého uživatele to, které bylo nastaveno nad celou společností.

  Počet kontaktů v upozornění na objednávku

  Při zakládání objednávky pacienta do kalendáře se v části notifikace zobrazuje možnost definovat, na které kontakty je potřeba upozornění týkající se objednávky odeslat. Přednastavenou volbou u všech typů notifikací je „všechny kontakty“. Nově bude v položce „všechny kontakty“ uveden počet platných kontaktů daného typu, např. Všechny kontakty (3). To znamená, že pacient má uvedeny tři platné kontakty a uživatel by měl případně s pacientem konzultovat, zda má upozornění na objednávku přijít na všechny tři kontakty.

  Novinky ve verzi k 2.2.2022

  By | Nezařazené | No Comments

  Změny v modulu Medikace

  Od nové verze budou do okna Medikace přidány následující změny:

  • Doplnění sloupce SÚKL kód do přehledu ekvivalentních léků.
  • [Změna jenom pro společnosti, které využívají funkcionalitu Preferované preskripce.] Doplnění sloupce SÚKL kód a sloupce s informací o doplňku léku. Okno s upozorněním na preferované preskripce se nově objeví i při zadávaní trvalých medikací.
  • V okně trvalých medikací doplnění sloupců SÚKL kód, informace o preferované preskripci a preferovaném léčivu.
  • Medikace bude možné vyhledávat taktéž podle SÚKL kódu.

  Modul Očkování

  Nově bude možné na libovolném pracovišti zapnout modul Očkování. Tento modul je v tuto chvíli dostupný pro odbornosti 001 a 002. Nově bude možné, aby uživatel s rolí Správce dané společnosti v AIS Galen modul očkování na pracovišti povolil: Správce – Správa organizace – Struktura – výběr konkrétního pracoviště – UI konfigurace – Modul Očkování.

  Tento modul není automaticky napojen na eOčkování nebo ISIN. Komunikace se třetími stranami je placenou nadstavbou. Modul Očkování slouží pro evidenci očkování v rámci AIS Galen.